Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Avfallstrappan

Så fungerar avfallstrappan

Enligt EU-direktiv om avfall ska alla medlemsländer förebygga avfall och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Avfallstrappan är ett sätt att visa hur vi ska arbeta. I Sverige är det numera förbud mot att deponera hushållsavfall.

 

Vad betyder avfallstrappan för dig som hyresgäst?

Minimera
Det bästa för miljön är att be nia sig på översta trappsteget – att förhindra att avfall uppstår. Miniminera innebär att vi genom olika typer av åtgärder minskar mängden avfall. På vardagsspråk, kan avfallsminime- ring sammanfattas som ”miljösmart konsumtion”.

Återanvända
Är ett miljövänligt och enkelt sätt att spara på jordens resurser, att återanvända redan tillverkade varor i stället för att producera nytt. Så lämna in för återbruk, köp och sälj begagnat, byt och skänk bort.

Återvinna
Innebär att vi källsorterar för- packningar i olika fraktioner för att sedan materialåtervinna och produ- sera nya produkter, om och om igen. Hos SigtunaHem kan du till exempel sortera pappers-, metall-, plast- och glasförpackningar samt tidningar och returpapper.

Energiutvinna
När avfallet inte kan materialåtervinnas utvinns i stället energi från avfallet genom förbränning. Av matavfall produceras biogas som kan driva bilar och bussar.

Deponi
Deponiavfall hamnär på soptippen, det är sådant som inte går att återvinna eller energiutvinna. Detta är det sämsta alternativet och ska undvikas.