Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Utomhusmiljö

Ditt extrarum på sommaren

Dörren mot sommarrummet

Har ni tänkt på hur mycket lättare det blir så fort vi närmar oss sommaren. Plötsligt får vi många fler ytor i anslutning till lägenheten som bidrar till nya funktioner, fler aktiviteter, nya möten, med ett gemensamt. Vi blir gladare och mår så mycket bättre.

Balkongen

Hyresgäster som har balkong har säkert redan börjat förbereda sommarsäsongen genom att städa, putsa och feja balkongutrymmet för en härligt avkopplande, skön och vacker tillvaro. Det är möbler som ska rengöras, urnor som ska planteras och lite övrigt pyssel som ska förberedas så att balkongen blir ett vackert sommarrum. Ett litet tips är att ju mer av gröna bladverk i planterade urnor, desto behagligare luft på balkongen. Bladen med sina klyvöppningar dunstar nämligen vattenånga under dagtid. Detta blir ännu viktigare om du har en inglasad balkong.

Till de allra flesta balkonger inom SigtunaHems bostadsbestånd är det möjligt att genom tillval, välja balkonginglasning. Kostnaden läggs på hyran och varierar beroende på område och typ av balkong. Hyrespåslaget varierar mellan 150 kr och 350 kr i månaden. Har du frågor om vad som gäller i just ditt fall, kontakta SigtunaHems kundservice 08-591 796 00.

Några saker som är viktiga att hålla i minnet för plantering på balkongen är om du exempelvis tänkt plantera balkonglådor. Fäst dem på insidan av balkongräcket. Det är för din och alla andras säkerhets skull!

Grillning är heller ingen bra idé på balkongen och därför förbjudet. Anledningen är matos och brandrisk. Det har vi löst genom att skapa grillplatser ute på gårdarna i våra bostadsområden. Om du bor utan möjlighet att grilla så hör med kundservice om det finns möjlighet att anlägga en sådan.

Rökning är inte förbjudet, men tänk på att balkongen är ett extra uterum för väldigt många hyresgäster sommartid. Alla ska kunna njuta av sitt sommarrum! Visa den hänsyn du själv förväntar dig av dina grannar.

Grillplatser

På det flesta av SigtunaHems gårdar har vi tillsammans med berörda hyresgäster skapat möjligheter för både grillning och samvaro på särskilt ordnade ytor. Fasta möbler och grillar gör det möjligt att vistas utomhus under enklare former och SigtunaHem anlägger varje år nya uteplatser för att främja samvaro.

Från och med 2012 har SigtunaHem börjat med en helt ny typ av grill som med några justeringar kan bli bättre än de stora och bräckliga skorstengrillar vi sett förut.

Viktigt om grillning

Sommaren står för dörren och utelivet börjar så sakteligen ta fart igen efter vinterns hårda grepp. Och då är det många som plockar fram sin grill. Inget fel i det.
Däremot finns de en hel del regler gällande just grillandet.

Bland annat får man inte använda kol- eller gasolgrillar på sin balkong eller uteplats. Förbudet finns där för att det sprider matos, men framför allt för att det ökar brandrisken. Däremot går det bra att använda en elgrill på din balkong eller uteplats.

För er som väldigt gärna vill tillaga maten med hjälp av kol, så går det alldeles utmärkt att använda sig av våra grillplatser som finns på gårdarna i våra bostadsområden.

Om du bor utan möjlighet att grilla så hör med kundservice om det finns möjlighet att anlägga en sådan.

Lekplatsen

Som några av er säkert redan märkt, har vi under 2012 försett samtliga lekytor med så kallade ”Positionsskyltar” Det är en skylt som anger platsens adress och som vi enligt lag är skyldiga att montera. På vissa ställen har skyltarna kompletterats med belysning vilket ökat både trivsel och trygghet.

Varje år är vi skyldiga att besiktiga varje lekplats med utomstående besiktningsman. Därefter vidtas vid behov åtgärder. I år kommer besiktning ske under augusti månad.

Men viktigast är vår egen personals rondering som pågår hela tiden. Den utförs av våra markvärdar och vår maskingrupp som också är de som genomför de åtgärder som besiktningsunderlaget föreskriver.

Har du som hyresgäst hos SigtunaHem idéer och förslag till förbättringar på våra lekplatser och gemensamma ytor så ta gärna kontakt med vår personal eller hör av dig till kundservice. Det har boende på Melcher Skoughsväg och Kardborrevägen gjort varvid vår markvärd tillsammans med berörda hyresgäster kommer att förändra och omgestalta gemensamma lek- och uteplatser.

Uteplatsen

SKÖTSEL AV UTEPLATSEN

För att få så vackra och välskötta bostadsområden som möjligt är helhetsintrycket viktigt. Av den anledningen har vi tagit fram riktlinjer för skötsel och utformning av den egna uteplatsen.

Bor du i markplan och det ingår en uteplats måste du själv sköta om och underhålla uteplatsen så att den upplevs som trevlig även för dina grannar.

• Beroende på utformning ska gräset klippas, rabatter rensas, löv, ogräs och skräp tas bort – allt i syfte att uteplatsen ska hållas i gott skick.

• Uteplatsen får inte användas som ett extra förvaringsutrymme.

• Där det finns staket, spaljéer och vindskydd är du skyldig att sköta marken även 0,5 meter utanför dessa.

Vill du bygga en ny uteplats, staket, spaljé, vindskydd eller trädäck är det tillåtet under förutsättning att du uppför det på sättet som framgår i de här anvisningarna.

DET HÄR GÄLLER FÖR UTEPLATSEN

Storlek på uteplats

Alla uteplatser skiljer sig åt och det kan ibland vara svårt att veta vilken yta som tillhör lägenheten. Generellt ingår ingen yta på sidan av lägenheten, utan enbart fram- eller baksida, ibland både och.

Uteplatser får uppföras max 6 meter ut från fasad och längs med din egna lägenhet om inget annat överenskommits med SigtunaHem.

Vanligtvis nns en naturlig gräns som till exempel en gångväg, häck, dike eller dylikt. Den naturliga gränsen kan göra att uteplatsen kan bli både kortare och längre än 6 meter.

Den naturliga gränsen bedöms av oss utifrån hur vi e ektivt kan sköta marken och snöröjningn utanför gränsen samt hänsynen till grannar.

Staket, vindskydd och spaljéer

Val av material till staket, spaljéer och vindskydd skall harmoniera med husets karaktär och omgivning. Till exempel är ett tryckimpregnerat räcke inte godkänt om det i övrigt är ett modernt hus med glasade räcken.

Generellt är det av vikt att ta hänsyn till färgsättning- en i området så uteplatser på ett estetiskt sätt blir en del av den övriga bebyggelsen. Vid osäkerhet om materialval eller färgsättning kontakta SigtunaHems markvärdschef.

Staket, spaljéer och vindskydd får inte förankras i fasaden och inte utrustas med tak. Tänk på att prata med grannen. Till exempel kan ett för högt staket medföra att grannen får en oönskad skugga.

VIKTIGT! Innan du bygger ett staket, en spaljé eller ett vindskydd ska det skrivas ett avtal mellan dig som hyresgäst och SigtunaHem. Skicka ett mejl till info@sigtunahem.se och berätta vad du vill göra så kontaktar vi dig.

Plattsättning/trädäck/altan

Att utföra en egen plattsättning är tillåtet men inget vi rekommenderar. Det kräver stora återställningsarbe- ten och det kan vara svårt att utföra.

Trädäck som byggs på mark utomhus kan godkän- nas men måste tas bort när du yttar. Däcket får byggas högst cirka en halvmeter över marken och förses nödvändigtvis inte med räcke.

Om altangolvet på något ställe är högre än 1,2 meter från den ursprungliga marken behövs bygglov och räcke.

Altan/trädäck får maximalt vara 3,6 meter från fasad.

VIKTIGT! Innan du bygger en altan eller ett trädäck ska det skrivas ett avtal mellan dig som hyresgäst och SigtunaHem. Skicka ett mejl till info@sigtunahem.se och berätta vad du vill göra så kontaktar vi dig.

Tänk på att du kan bli skyldig att återställa uteplatsen när du yttar.

Färger

När du målar staketet, spaljéen och vindskyddet an- vänd en akrylatbaserad utefärg. Den är vattenbaserad och godkänd miljömässigt. Har du frågor om andra godkända utefärger så fråga där du köper färg.

Häckar

Häckar går bra att plantera. Tänk dock på att det ska finnas tillräckligt med utrymme mellan häck och eventuellt staket till närmaste granne. Planterar du häck är det självklart att du själv ombesörjer skötsel och ogräsrensning. Är du osäker eller vill ha råd om lämplig häck rådgör gärna med våra markvärdar.

Rabatter och grönsaksland

Anlägga rabatter och att odla grönsaker är tillåtet. Använd gärna odlingslådor och tänk på att även dessa ska se välvårdade ut och måste återställas vid flytt.

Studsmattor och plaskpooler

Det är tillåtet att ha studsmatta och plaskpool modell mindre på sin uteplats. När det gäller studsmattor och plaskpooler har du som hyresgäst helt och hållet ansvar för dessa.

Ansvar för skötsel och återställande

På samma sätt som du har ett ansvar att sköta din lägenhet har du också ett ansvar att sköta din uteplats. Om den inte sköts eller du gör stora förändringar utan överenskommelse kommer vi att uppmana till rättelse.

Hjälper inte uppmaningen så kan det i förlängningen innebära att du kan bli uppsagd från din lägenhet.

Om du har valt att ta över en uteplats som inte är återställd så vilar ansvaret på dig.

Vackra och välskötta uteplatser förgyller tillvaron.