SÄTUNA TORG

Se mer!

Vi bygger en helt ny plats i hjärtat av Märsta!

Nu är arbetet igång med att skapa ett helt nytt Sätuna torg. Det är ett av SigtunaHems viktigaste framtidsprojekt med 200 nya bostäder och 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Här ska skapas en livfull stadsmiljö med boende och service i ett fantastiskt läge, nära alla kommunikationer i hjärtat av Märsta. 

 

ÄNTLIGEN BÖRJAR DET!
Dagens Sätuna torg och byggnaderna runt torget byggdes på 1950-talet. Här fanns tidigare fler butiker och restauranger, men under senare år har området förfallit en del och vissa tider på dygnet har området kring stationen upplevts som otryggt. Bostäderna i huset på Stationsgatan 1 har stått tomma i flera år. Efter flera års turer och förseningar börjar nu ombyggnaden. I juli 2020 antogs detaljplanen och under hösten 2020 har arbetet tagit fart på allvar.

FÖRBEREDELSER
Tidigare i hösten 2020 påbörjade Sigtuna Vatten & Renhållning det omfattande arbetet med att lägga om vatten- och avloppsledningar i området. Arbetet delas upp i etapper och beräknas vara klart 2022.

RIVNINGEN
Den 4 januari 2021 börjar rivningen av huset på Stationsgatan 1 och huset där Ica Nära hade sin butik. Rivningen kommer att genomföras på ett miljöriktigt sätt, där hälso- och miljöfarliga material samt övriga rivningsmaterial tas om hand. Träden på Sätuna torg kommer att avverkas i samband med rivningen vilket innebär att minnesmonumentet som stått på torget har flyttats och kommer att förvaras hos kommunen tills dess att det nya torget är färdigställt. Rivningen beräknas vara klar i slutet av mars 2021.

NU HÄNDER DET!
Planen är att återskapa en livfull och trygg stadsmiljö i Märstas bästa pendlarläge till Stockholm, Uppsala och övriga världen, alldeles intill stationen. Vår förhoppning är även att Ica eller något annat företag ska öppna en ny matbutik i bottenplanet här när allt är klart. Om drygt två år beräknas den första etappen stå klar. Den andra etappen består av ytterligare ett kvartershus, med placering på andra sidan om torget. Sigtuna kommun står för ny utformning av Sätuna torg och en ny lokalgata längs Stationsgatan. Till sommaren 2021 ska vi vara i full gång att bygga nya hus här på Sätuna torg.

BOSTADSRÄTTER OCH HYRESRÄTTER
Det blir både bostadsrätter och hyresrätter. Hyresrätterna kommer att förmedlas genom Sigtuna bostadsförmedling. Du som är intresserad av en hyresrätt i vår nyproduktion kan registrera dig hos bostadsigtuna.se och börja samla poäng för att kunna söka till ett nytt boende.

 

Nyheter

Nu har rivningen av Stationsgatan 1 börjat

[2021-01-07]
Rivningen på Stationsgatan 1 har nu startat. Vår entreprenör Lotus har börjat med att tömma husen invändigt och därefter blir det tungrivning av själva husen.

Rivning av Stationsgatan 1

[2020-12-15]
Den 4 januari 2021 påbörjas rivningen av Stationsgatan 1 vilket även inkluderar byggnaden där Ica Nära låg. Rivningen utförs av Lotus Maskin & Transport AB. Hela området kommer att stängsla in och gångvägen som går från Södergatan till Sätuna torg kommer att stängas av, eftersom man inte kommer kunna passera via Sätuna torg under rivning- och byggtiden. Rivningsarbetet kommer pågå till sista mars 2021.

Minnesmärket på Sätuna torg

[2020-11-16]​
På Sätuna torg finns ett minnesmärke som nu i november kommer monteras ner av Sigtuna kommun. Kommunen kommer förvara och restaurera minnesmärket och sen när ”nya” Sätuna torg är klart kommer minnesmärket att sättas upp igen av SigtunaHem.

Om minnesmärket: Konstnären Bo Asp skapade minnesmärket tillsammans med ett antal lärare och elever på Valstaskolan till minne av en populär idrottslärare som 1994 gick bort efter ett överfall.

Ica Sätuna Nära stänger

[2020-11-13]
Ica Sätuna Nära vid Sätuna torg stänger 30 november. Detta på grund av att byggnaden rivs i januari 2021. SigtunaHem arbetar för att ta fram en alternativ lösning som gör det möjligt att handla livsmedel i närheten av Sätuna torg även under perioden då rivning och nybyggnation pågår.

Ledningar läggs om

[2020-11-10]
Sigtuna Vatten & Renhållning påbörjade tidigt under hösten 2020 arbete med att lägga om ledningar för vatten och avlopp vid Sätuna torg. Arbetet utförs i enlighet med – och med anledning av – den nya detaljplanen för torget. Ledningsomläggningen utförs i etapper och beräknas pågå till 2022.

 

Tidplan

Juli 2020
Detaljplanen för nya Sätuna torg antagen

November 2020
Upphandling av rivningsentreprenör

November 2020
Anbudsförfrågan projekt

December 2020
Avtal skrivet med rivningsentreprenör

4 januari 2021
Rivning av Stationsgatan 1 påbörjas

26 februari 2021
Lansering av ny projekthemsida för projektet

31 mars 2021
Rivningen av Stationsgatan 1 ska vara klart

Preliminärt maj/juni 2021
Första spadtag och byggstart av etapp A

Vår 2022
Publicering och uthyrning av lägenheter i etapp A påbörjas

Vinter 2022/2023
Första inflyttningen för nya bostadshyresgäster och kommersiella verksamheter

2022/2024
Byggstarter och inflyttningar av nästkommande etapper

 

Så föddes Märsta samhälle!

Skulle Märstaborna få lust att skaffa sig en gemensam bemärkelsedag så borde det vara den 20 september. Torsdagen den 20 september 1866 var nämligen en betydelsefull dag för Märsta samhälle. Den dagen öppnades norra stambanan mellan Stockholm och Uppsala. Samtidigt fick Märsta sin första poststation. Kanske är den dagen en större händelse än den 25 oktober 1957 när regeringen beslöt att bygga Arlanda storflygplats.

Fram till 1866 hade Märsta bara varit känt för utsocknes som platsen för ett skjutsställe med gästgiveri i Märsta gård vid den vägknut på riksvägen till Norrland som till och från kallats Märsta torg. Resten var rik jordbruksbygd med ett antal stora bondgårdar som idag bara är kända som namn på det moderna Märstas olika stadsdelar.

VILLE BYGGA ETT CENTRUM VID STATIONEN
Nu kunde man med goda skäl börja tala om planen framför stationen som en torgplats, och vilken ortens samhällsplanerare femtio år senare försökte göra till Märstas riktiga centrum. Men planen misslyckades när statens myndigheter ville slå på stort med andra centrumidéer.

I slutet på 1920-talet ville handlaren John F. Hallenberg öppna livsmedelsaffär här, ett projekt som i olika byggnader och under flera ägare genom åren, överlevt på samma plats vid Sätuna torg fram till idag.

DEN NYA KNUTPUNKTEN FÖR RESANDEN
Den nya knutpunkten växte fram där järnvägen fick sin hållplats med anknytning för resande till Sigtuna. Och med postservice i den första järnvägsstationens lokaler. Det första riktiga stationshuset byggdes när järnvägen varit i gång i tio år och fungerade i nära 30 år. Det nya såg ungefär likadant ut som det som står där idag. Men dagens stationshus är faktiskt en kopia efter att föregångaren brändes ner för något årtionde sedan. Det ursprungliga stationshuset flyttades till andra sidan av stationsplanen och blev bostad åt personalen vid järnvägen. Nästan 90 år gammalt, revs huset 1963.

VÄRDSHUS, KEXFABRIK OCH CAFÉ
Vid järnvägen arbetade och bodde ett 40-tal personer, stationskarlar, pumpmästare, banmästare, stationsinspektor, banvaktsförman och banvakter. Alla med barnrika familjer. Här fanns också ett första värdshus med värdshusvärden Ludvig Joseph Zanoni med hustrun Lovisa, hitkomna med sina barn från Stockholm 1867, året efter att järnvägen invigts av kung Karl XV.

Äldsta sonen Edvard Ferdinand Zanoni och hans hustru Laura Paulina tog över värdshuset på 1890-talet, restaraungen revs dock 1914. Järnvägspersonal byggde i stället ett café på samma plats där HSBs nya höghus nu står. Caféet stängde redan 1922 när Carl Östen Schaumans Kexfabrik (i nuvarande kommunhuset) gick i konkurs, men öppnade igen några år senare.

ORTENS TELEFONVÄXEL OCH POST
Runt förra sekelskiftet fanns även ortens telefonväxel i en banvaktstuga vid Märsta station. All denna nya och moderna kommunikation med järnväg, busslinje till Sigtuna, post och telefon, samlad på samma plats blev en naturlig start för ortens centrala knutpunkt och mötesplats – det som i modern tid blev Sätuna torg. Under 1920-talet fanns en ny men lerig landsväg från järnvägsstationen mot Sigtuna, en föregångare till Stationsgatan.

KIOSK-ANNA
Ungefär vid samma tid öppnade också den första varu­kiosken vid Märsta station. Liksom posten var den öppen bara några timmar per dag när tåget kom och gick. Anna Persson, som på orten var mest känd som Kiosk-Anna, blev en central profil i bygden och avsevärt mer populär än den krångliga godisautomat som fanns där tidigare.

BARA EN LERIG ÅKER
Dåvarande Märsta kommuns första kommunala tjänsteman, Bertil Franzén, har i en intervjubok av Tomas Stavbom och Ragnar Fornö berättat om sina intryck när han steg av tåget vid en faluröd järnvägsstation i Märsta en kulen novemberdag 1951 och såg bara en lerig åker. ”Var är samhället?”, frågade han. Närmast stationen fanns en vändplan med några träd och byggnader. Ett postkontor i rött hus låg strax söder om stationen. Snett framför stod gamla stationsbyggnaden. Där bodde fortfarande de anställda vid järnvägen.

ALGOT JANSSONS DIVERSEHANDEL
Åt väster på Sätuna torg platsen där nyligen stängda Ica Nära hade sin butik, låg Algot Janssons Diversehandel i ett vitt hus i två våningar. På 1960-talet flyttades huset uppåt Stationsgatan och ersattes av Sätuna Matmarknad. Norr om stationen låg Pressbyrån i ett litet hus med Kiosk-Anna kvar bakom disken. Stationsgatan upp mot Sätuna gård var ännu inte asfalterad, men kantades av djupa diken.

SANKT JOHNS RUIN
Precis vid platsen för dagens Sätuna torg låg en husgrund som i folkmun kallades ”Sankt Johns ruin”. Det var en populär anspelning på Sigtunas många ruiner. Handlaren John F. Hallenberg som hade en butik vid Märsta torg i korsningen av Stockholmsvägen/ Odenvägen hade planerat för en filial vid stationen, men den blev aldrig mer än en husgrund. Platsen övertogs senare av handlaren John Jansson, som öppnade ” Janssons Livs”. Han hade efterträtt sin far Algot Janson som handlare vid Sätuna torg.

INTERNATIONELLA STORFLYGPLATSEN OCH FLYGPLATSSTADEN
Vi har nu sett hur Märsta i ett enda huj förvandlats från bondebygd till ett stationssamhälle. När järnvägen kom följde industrier och bostäder snabbt efter under 1920- och 1930-talet. Nästa stora språng i historien om ett samhälle som uppstått och utvecklats med tidens kommunikationer, inträffade på 1950-talet när beslutet kom om den internationella storflygplatsen Arlanda.

Dåvarande Märsta kommuns arkitekt N.H. Winbladh hade ritat på en flygplatsstad för 25 000 invånare som skulle växa utifrån det naturliga stationssamhället. En stadskärna skulle skapas vid järnvägsstationen på båda sidor om Stationsgatan och kanske upp utefter Södergatan. Här fanns alltså en långt framskriden plan på att göra Sätuna torg till ett centrum för butiker och service.

MÄRSTABOSTÄDER
År 1954 bildades det kommunala bostads­bolaget AB Märstabostäder som senare blev dagens AB SigtunaHem. Företaget byggde bostäder bland annat vid Södergatan 4–8 och Diagonalen 1–5. I bolagets fastighet Stationsgatan 3 inrättades butiker och bostäder samt kommunens eget förvaltningskontor.

Nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret, så lägger vi till dig på sändlistan och du får senaste nytt om vad som händer med Sätuna torg.

Nyhetsbrev

Stationsgatan 1, Märsta, Sverige