Agenda 2030

Illustration av de 17 målen i Agenda 2030

SigtunaHems hållbarhetsarbete

Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för att nå 17 globala mål som beslutades av de 193 medlemsländerna 2015.

SigtunaHem har under lång tid arbetat och bidragit till flera av målen genom insatser gällande social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Ett hållbarhetsutskott bestående av medarbetare från olika avdelningar inom SigtunaHem på uppdrag av ledningsgruppen arbetat för att ta fram vilka agenda 2030-mål som SigtunaHem ska satsa särskilt på för att göra skillnad.

Alla agenda 2030-mål är omfattande och innehåller många olika delar.

Hållbarhetsutskottet har enats om fyra agenda 2030-mål där SigtunaHem kan fokusera insatser och nå resultat:

Mål 5 – Jämställdhet

Ett jämställt samhälle anses vara en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor

Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla samt ha en hållbar ekonomisk tillväxt.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Att bidra till en hållbar utveckling av städer och samhällen, vilket betyder att man planerar och bygger bostäder, allmänna platser samt hanterar transporter, återvinning och kemikalier på ett hållbart sätt. För att göra samhällena säkra och hållbara måste man planera så att ingen lämnas utanför.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar, minska matsvinn och avfall samt göra hållbara upphandlingar.

 

Hållbar affärsplan

I SigtunaHems affärsplan 2024–2028 står det att ett nytt hållbarhetsmål (som bygger på mål 11 ovan) ska vara ett av de fyra mål som SigtunaHem ska satsa extra på för kommande år.

SigtunaHem ska bidra till hållbara städer och samhällen genom att planera, bygga och förvalta för framtiden.

Detta innebär att SigtunaHem ska planera och bygga säkra bostäder till överkomlig kostnad.

Vi ser att förtätning av områden kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och ökad trygghet, men vi ser också risker med att det kan bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemet vilket vi hanterar i vår planering.

För SigtunaHem innebär en hållbar stadsutveckling att bygga och planera på ett sätt som tar hänsyn till miljön och samhället i sin helhet.

För att bidra till en hållbar stadsutveckling krävs det att SigtunaHem har fortsatta samarbeten med berörda aktörer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och andra samhällsviktiga funktioner.

Förutom detta har också de övriga prioriterade agenda 2030-målen lyfts fram i det ordinarie grunduppdraget.

Alla avdelningar inom SigtunaHem ska fokusera lite extra på dessa i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar.