Vi skapar ängar

För att hjälpa naturen

Så skapar vi biologisk mångfald

Tycker du att det ser lite vildvuxet ut i våra bostadsområden och undrar varför? Det beror på att vi medvetet ställer om och anlägger ängar. Och det gör vi i sin tur för att hjälpa naturen och öka den biologiska mångfalden. Det är också en – i alla bemärkelser – naturlig del av vårt hållbarhetsarbete som utgår från de globala målen i Agenda 2030.

Vi arbetar med anläggning av ängar på olika sätt. En av de första platserna vi skapade är en äng i en slänt på Karin Hansdotters väg, där vi både sådde frön och satte plantor av en mängd lämpliga växtsorter och blommor.

Ängsmark gör skillnad

Vi har även sått en äng vid Blomstervägen 3, i kolmakadam som är en sorts grus där växter som trivs med att leva väldigt magert kan frodas.

På de flesta andra ställen där vi har äng i dag har vi helt enkelt låtit bli att klippa gräsmattan och i stället låtit gräset och de andra växtarter som redan finns på platsen växa till sig fritt. Även en sådan växt som vi i normala fall ser som ogräs – maskrosen – kan vara skillnaden mellan liv och död för ett vildbi eller en törstig fjäril.

Vackra blommor gynnar bin

Vi har planterat stora mängder krokus och pärlhyacinter i samarbete med Hyresgästföreningen och våra boende. Det gör våra områden vackrare och mer livfulla, men är också bra för pollinerande insekter. Inte minst bin är viktiga i det här avseendet. Det är stor skillnad på vildbin och honungsbin. De kompletterar varandra, men båda är lika nödvändiga för den biologiska mångfalden.

När vi fäller träd så sparar vi ofta högstubbar, och genom att låta vedhögar ligga kvar i naturen så skapar vi faunadepåer. Där växer mossor, lavar och andra växter, och vedlevande insekter får någonstans att bo. Många vedlevande skalbaggar och insekter är i dag hotade, till exempel den rödvingade kapuschongbaggen och Upplands landskapsinsekt cinnoberbaggen.

Högstubbar för insekter och fåglar

I gamla träd och högstubbar trivs både fåglar och insekter. Bålgetingen, som inte är lika aggressiv som den vanliga getingen och har ett mindre bo, trivs till exempel utmärkt i området mellan Sätunavägen och Skolgatan där vi har tagit ned granar som angripits av barkborre. Genom att gynna de vedlevande insekterna med virkeshögar och högstubbar så gynnar vi även fåglar som hackspettar.

Ett bi