Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

 

Kvalitets- och miljöpolicy för AB SigtunaHem

AB Sigtuna Hem har ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Vi uppfyller lagar, förordningar och andra krav. Vi arbetar med ständiga förbättringar. Vår verksamhet har en tydlig styrmodell och våra perspektiv är:

Hyresgäst

Service och Produkt

AB SigtunaHem möter hyresgästen genom:

• att vara empatiska och lyhörda
• att aktivt ta initiativ och ligga steget före
• att erbjuda attraktiva lägenheter och miljöer

Medarbetare

AB Sigtuna Hem är en attraktiv arbetsgivare, har god laganda och uppnår bättre arbetsmiljöresultat genom att:

• alla kan, vill och får bidra till verksamhetens utveckling
• alla vågar vara den man är och kan bidra till förbättringar i företaget
• aktivt förebygga risker, skador och ohälsa

Hållbar utveckling

Ekologisk hållbarhet

AB Sigtuna Hem tar ett stort ansvar för en hållbar utveckling för att värna om miljön, förebygga föroreningar och uppnå ett bättre miljöresultat inom klimatpåverkan och stads­ och fastighetsutveckling genom:

• att stimulera miljömedvetenheten såväl internt som hos våra hyresgäster, kunder och leverantörer
• låg energiförbrukning
• effektiva transporter
• att välja material, konstruktioner och kemikalier utifrån ett livscykelperspektiv
bra avfallsåtervinning

Social och demokratisk hållbarhet

AB SigtunaHem bidrar till ökad trivsel i samhället genom:

• att skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus
• att bidra till kommunens bostadssociala arbete
• att ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande
• att med upprustning och ny bebyggelse bidra till bra områdesutveckling

Ekonomisk hållbarhet

AB SigtunaHem har god soliditet, likviditet och marknadsmässig avkastning genom:

• ekonomisk planering och uppföljning
• att alla tar ekonomiskt ansvar för att individuella och företagets mål samverkar så att goda ekonomiska resultat uppnås

Verksamhetsutveckling

AB SigtunaHem ska utöver utvecklingen inom de övriga perspektiven utveckla bolaget genom att:

• utifrån resultatet av revisioner av vårt kvalitets och miljöledningssystem dra slutsatser och genomföra övergripande utvecklingsprojekt
• utfirån medarbetares och intressenters återkoppling dra slutsatser och genomföra övergripande utvecklingsprojekt

 

Kvalitets- och miljöpolicy beslutad av AB SigtunaHems styrelse den 6 november 2018