Pressrum

Pressmeddelanden från SigtunaHem

2024-04-03

image received via email

 

Hyrorna klara för 2024–2025

 

Hyreshöjningen för 2024 blir 5,5 procent och gäller från 1 januari. Detta enligt en överenskommelse mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen.

Hyresförhandlingarna som inleddes i november förra året resulterade till slut i en tvåårig överenskommelse som också innebär att hyrorna för nästa år – 2025 – höjs med 5,0 procent.

Inför förhandlingarna yrkade SigtunaHem på en generell hyreshöjning på 9,75 procent för 2024. 

– Ett yrkande som, även om det var högt, inte täcker våra kostnadsökningar, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Med det sagt så är vi ändå nöjda med att ha nått fram till en överenskommelse med Hyresgästföreningen innan det gick till ett slutligt avgörande i Hyresmarknadskommittén. Tack vare det så får våra hyresgäster betala retroaktiv hyra för en kortare period, fortsätter han.

– Att den här lägre nivån påverkar vår förvaltning och våra möjligheter att bygga nya bostäder i den omfattning som vi skulle vilja, det råder det tyvärr ingen tvekan om. Men med en överenskommelsen på två år vet både vi och hyresgästerna de ekonomiska ramarna för en längre period och kan planera därefter. 

Hyreshöjningen med 5,5 procent för innevarande år gäller från 1 januari 2024.

De nya hyrorna kommer att synas på hyresavierna för maj månad. Höjningen för årets inledande månader (januari-april) ska betalas in retroaktivt. Detta sker genom ett tillägg som fördelas lika på månaderna maj, juni och juli 2024.

Exempel

  • Din hyra har höjts med 150 kronor per månad.
  • Höjningen för perioden jan–april blir 600 kronor (4 månader x 150 kronor)
  • Det du ska betala in retroaktivt – höjningen på 600 kronor – fördelas på tre månader
  • Du betalar därför 200 kronor extra på hyran i maj, 200 kronor i juni samt slutligen 200 kronor i juli.

Hyreshöjningen för överenskommelsen andra år – 2025 – börjar gälla 1 januari 2025 och kommer att synas direkt på hyresavin för januari 2025.

För nyproducerade lägenheter (Silverskatten, Kulturtorget samt nybyggda lägenheter i Norrbacka omvandling) så gäller så kallad presumtionshyra. Detta innebär att hyreshöjningen blir något lägre än för det övriga beståndet – där höjs hyran med 4,5 procent 2024 och 4,0 procent 2025. Även här gäller samma villkor om retroaktiv betalning av hyreshöjningen för 2024 som för övriga lägenhetsbeståndet.

 

Göran Langer

Vd

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Bertil Hallbäck

Senor Advisor

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-12-14

image received via emailimage received via email

SigtunaHems medarbetare vill rikta ett stort tack till alla engagerade hyresgäster som svarat – och gett oss så fint betyg – i årets hyresgästundersökning.

SigtunaHems hyresgäster är
engagerade – och mer nöjda

SigtunaHem slår nytt rekord i antal svarande och höjer resultatet inom flera områden. Vår stora hyresgästundersökning visar bland annat att hyresgästerna är mycket nöjdare med service och utemiljö.

– Vi är jätteglada och tacksamma både för resultatet och att så många hyresgäster, sju av tio, har svarat på enkäten. Svaren är mycket viktiga och ger oss en god vägledning när vi planerar vår verksamhet. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla hyresgäster som tog sig tid att svara, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

Svarsfrekvensen i den heltäckande hyresgästundersökning som under hösten genomförts i samarbete med AktivBo är hela 70,4 procent, en ökning med över 20 procentenheter jämfört med de två tidigare mätningarna. 

SigtunaHems vision är att få Sveriges mest nöjda hyresgäster, och resultaten från enkäten visar att hyresgästerna tycker att vi är på rätt väg. Åtta av tio hyresgäster är nöjda med den service de får och nästan 75 procent av de svarande uppger att de är nöjda med kvaliteten i sitt boende. Generellt så har nöjdheten ökat jämfört med tidigare mätningar, och kundservice, information och utemiljö är några av de specifika områden som våra hyresgäster tycker fungerar särskilt väl.

Vi ser bland annat en uppgång på 5,8 procentenheter när det gäller utemiljö, och nio av tio hyresgäster är nöjda med informationen de får via webbplats, kundtidning och nyhetsbrev.

Våra hyresgäster upplever också ökad trygghet, bland annat i frågor som rör personlig trygghet i bostadsområdet, belysning och säkerhet mot inbrott. Vi ser också att hyresgästerna i högre grad upplever att de har möjlighet till inflytande i beslut som rör deras bostadsområde, en ökning med 6,3 procentenheter. 

– Vi har arbetat strukturerat med trygghetsfrågorna länge och vi är stolta över att se att vårt arbete, i samverkan med flera viktiga aktörer, skapar förändring. Vi försöker hela tiden möjliggöra för våra hyresgäster att påverka sitt bostadsområde, vi arbetar bland annat med områdesbudget där hyresgästerna får komma med förslag och rösta på hur deras område kan utvecklas, säger SigtunaHems fastighetschef Paloma Labbé.

I januari 2024 kommer SigtunaHem att påbörja arbetet med att analysera resultatet från hyresgästundersökningen samt ta fram handlingsplaner för områden som hyresgästerna tycker att vi kan förbättra ytterligare.

 

Göran Langer

Vd

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Maria Carlsson
Marknadsansvarig

08-591 796 64

maria.carlsson@sigtunahem.se

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-11-24

image received via email

 

SigtunaHem ansluter sig till Rättvist byggande

 

SigtunaHem har gått med i föreningen Rättvist byggande, som verkar för sund konkurrens och brottsfria byggen.

– Vi på SigtunaHem vill försäkra oss om att våra byggarbetsplatser har justa villkor, säger Elin Boström, chef för SigtunaHems projektavdelning.

– Medlemskapet i Rättvist byggande ger oss utökade möjligheter att samverka med andra byggherrar, vi får också hjälp och stöd att kontrollera så att de entreprenörer som vi anlitar sköter sig.

Rättvist byggande startades 2017 av Stockholmshem och drivs idag som en ideell förening där byggherrar och fastighetsbolag kan samarbeta för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser.

– Vi vill vara med och bidra till att människor har trygga anställningar, lagliga löner och att de behandlas på ett bra sätt, säger Elin Boström.

Arbetsmodellen Rättvist byggande omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av underentreprenörer samt oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott. SigtunaHem kan genom medlemskapet i Rättvist byggande även få stöd i form av utbildning.

– Alla vi som driver större byggprojekt runt om i landet behöver jobba tillsammans för att få till bra villkor och sund konkurrens, så att de företag som sköter sig inte blir utkonkurrerade av de oseriösa aktörerna på marknaden, säger Elin Boström.

– Genom Rättvist byggande kan vi också få stöd vid upphandling, så att vi redan från start kan känna oss trygga med våra entreprenörer.

Ett startmöte för SigtunaHems medlemskap i Rättvist byggande är planerat i december, och redan under nästa år kommer det att börja genomföras oannonserade kontroller på våra byggarbetsplatser.

Har du frågor eller vill ha mer information? Vänligen kontakta:

Elin Boström
Projektchef
08–591 796 36
elin.bostrom@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-11-23

image received via email

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 9,75 procent

 

SigtunaHem yrkar hos Hyresgästföreningen Sigtuna en höjning av hyran med 9,75 procent från 1 januari 2024.

Lågkonjunkturen och den höga inflationen har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge både för SigtunaHem och hyresgästerna.

SigtunaHem tar ett stort ansvar för att sköta underhåll av de fastigheter som bolaget äger och förvaltar. De kostnadsökningar som sker på varor och tjänster medför att SigtunaHems kostnader för drift och underhåll av fastigheter ökar.

Vi behöver höja hyran för att täcka de ökade kostnaderna.

Det har varit många faktorer att ta hänsyn till i årets förhandling.

Våra leverantörer höjer sina taxor och avgifter för exempelvis vatten, avfall och värme. Höjningarna av taxor är högre än inflationstakten.

SigtunaHem har rustat upp hela beståndet av bostäder byggda under 60- och 70-talen, därför har bolaget en hög belåningsgrad. Ränteutvecklingen gör att våra kostnader ökar påtagligt på grund av att vi har tagit ansvar för att renovera fastighetsbeståndet.

– Vårt yrkande är lägre än kostnadsutvecklingen, och vi skulle egentligen behöva höja hyrorna mycket mer än 9,75 procent för att få täckning för våra kostnader. Men vi är samtidigt medvetna om att det är en svår situation för många hyresgäster med ökade priser på bland annat el och mat, och därför väljer vi att ta vårt samhällsansvar, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

Har du frågor eller behöver ytterligare information? Vänligen kontakta:

Göran Langer
Vd 
08–591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Lena Erdhage
Ekonomi- och administrationschef
08–591 796 06
lena.erdhage@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-10-20

image received via email

image received via email

Stationshusen får ICA Nära

Nu är det klart att Stationshusen får en livsmedelsbutik på 1 000 kvadratmeter. Vi hälsar ICA Nära Sätuna hjärtligt välkomna tillbaka till SigtunaHem.

– Vi är jätteglada att vi får en stor mataffär i Stationshusen, säger Bertil Hallbäck, senior advisor på SigtunaHem.

–  Det är inte bara till nytta för alla som ska bo i Stationshusen när bygget är klart, utan också för alla boende i närområdet och alla dem som passerar förbi varje dag på väg till eller från Märsta station.

ICA Nära Sätuna flyttar preliminärt in i sina 1 000 kvadratmeter stora lokaler i Stationshusens bottenplan under våren 2025. Detta innebär inte bara nya arbetstillfällen för cirka 10–15 personer, utan också en återkomst för handlaren Dan Enroth som tidigare drev den ICA-butik som fanns på platsen innan bygget av Stationshusen startade.

– Jag är väldigt glad att få välkomna våra kära kunder tillbaka till butiken under våren 2025, säger Dan Enroth.

– Precis som tidigare så kommer vi att ha riktigt bra kunderbjudanden och fortsätta att göra våra kunders vardag enklare bland annat genom ett stationsnära läge och bra öppettider.

Stationshusen innehåller förutom 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler också 46 bostadsrätter och 62 hyresrätter i olika storlekar. De boende som flyttar in i de nya lägenheterna med inflyttning 2025 får alltså direkt tillgång till en stor och välsorterad matbutik.

Att ICA Nära Sätuna öppnas på samma plats som tidigare är självklart en välkommen nyhet för alla som bor i området, men också för alla de tusentals människor som varje dag passerar förbi på väg till och från Märsta station.

– Märsta är en viktig marknad för ICA där vi vill fortsätta att satsa för att möta kundernas efterfrågan. Vi har nu fått möjligheten att etablera en ny butik i ny fastighet på samma plats och vi ser fram emot att därmed utveckla kunderbjudandet i bostadsområdet, säger Björn Hansson, etableringschef ICA Sverige.

Vill du veta mer om våra kommersiella lokaler, bostadsrätter eller hyresrätter i Stationshusen? 

Läs mer på stationhusen.se.

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Senior advisor

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

Maria Carlsson

Marknadsansvarig

08-591 796 64

maria.carlsson@sigtunahem.se

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-09-07

image received via email

image received via email

SigtunaHem fixar städ- och planteringsdag!  

Fredag 15 september går vi på SigtunaHem man ur huse för att städa och plantera i våra bostadsområden.  
   – Ett rent och snyggt bostadsområde skapar trivsel för både boende och medarbetare, säger Lola Svensson, SigtunaHems samordnare för social hållbarhet.

I samband med Håll Sverige Rent-dagen i helgen så kraftsamlar SigtunaHem tillsammans med Hyresgästföreningen, boende samt BID-föreningarna Vi är Valsta och Trygg i Märsta.

   Alla medarbetare på SigtunaHem kommer under förmiddagen fredag 15 september att åka ut i ett flertal bostadsområden för att plocka skräp, men också för att plantera vårlökar som kommer att förgylla utemiljöerna nästa vår.

   – Idén att genomföra en sådan här aktivitet i våra områden kommer från början från Hyresgästföreningen. SigtunaHem har genomfört liknande aktiviteter tidigare, och i år såg vi ett naturligt tillfälle att ta upp tråden igen, säger Lola Svensson.

   Förutom medarbetare och representanter från Hyresgästföreningen så kommer alla boende i de områden som städas att få en inbjudan. De kan välja att vara med och städa, eller plantera vårlökar.

   – Vi hoppas på fint väder på fredag, och att så många som möjligt tar chansen att delta i den här aktiviteten tillsammans med oss, säger Lola Svensson.

   – Det är inte bara ett tillfälle att göra någonting positivt i sitt bostadsområde, utan också ett tillfälle att träffa sina grannar och alla oss som arbetar på SigtunaHem.

 

Lola Svensson

Samordnare social hållbarhet

08-591 796 78

lola.svensson@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.


2023-06-29

image received via email

 

Så klarade SigtunaHem det turbulenta året 2022

 

"I januari gick byggstarten för Stationshusen, vårt största enskilda byggprojekt. Ett fantastiskt projekt som kommer att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter på bästa läge i Märsta."  

Göran Langer

SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2022

 
Vill du veta hur det går för oss på SigtunaHem?
 
Vad vi gör för att höja boende- och livskvaliteten för våra hyresgäster?
 
Hur bolagets affärsmodell och organisation ser ut?
 
Vad alla medarbetare på SigtunaHem tycker och tänker om sin arbetsplats?
 
Hur vi arbetar för att uppfylla våra högt ställda mål om social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet?
 
Hur vi hanterar kriser och ekonomiska utmaningar i form av kraftig inflation och höjda räntor?
 
Hur bolaget är rustat ekonomiskt inför framtida utmaningar efter det turbulenta året 2022?
 
Då ska du läsa SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2022, nu tillgänglig som digitalmagasin på vår hemsida.
 
Ladda ned och läs den här:
 
image received via email

SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2022

 

Göran Langer

Vd

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Göran Pettersson

Redaktör

08-591 796 69

goran.pettersson@sigtunahem.se

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-06-14

image received via email

image received via email

Fler kan köpa bostad
med SigtunaHem-modellen

 

SigtunaHem bygger just nu 46 nya bostadsrätter i Stationshusen. Vi gör det enligt en ny modell – för att fler ska få möjlighet att äga sin lägenhet.

   – Vi ser att blandade upplåtelseformer kan medföra mer välmående, stabila och trygga bostadsområden. Och vi vill sänka instegströskeln och göra det möjligt för andra än dem med höga inkomster och sparkapital att köpa sin egen bostad. Därför har vi tagit fram SigtunaHems-modellen när vi nu för första gången bygger bostadsrätter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

Föreningarna som bildas enligt SigtunaHems-modellen är helt vanliga bostadsrättsföreningar, med samma rättigheter och skyldigheter som traditionella föreningar. Den huvudsakliga skillnaden mot traditionella bostadsrätter ligger i hur föreningarna finansieras, vilket innebär många fördelar: 

  • Lägre pris och krav på kontantinsats för köpare eftersom föreningen tar största delen av lånet – inte den som köper
  • Föreningslånet ges ut med fast ränta och lång löptid, vilket skapar trygghet och stabilitet i föreningens ekonomi
  • Föreningarna följer en gedigen och fastställd amorteringsplan  så att skuldsättningen i föreningen minskar drastiskt över tid. 

Finansieringsupplägget innebär lägre risk för köpare och nybildade bostadsrättsföreningar, och det faktum att avtalsparten för bostadsrättsföreningarna är ett kommunägt bolag borgar för ytterligare trygghet i affären.

   – Vi ökar valfriheten genom att erbjuda det här alternativet, och ger fler människor som kanske drömt om att en dag kunna äga sitt eget boende möjlighet att förverkliga den ambitionen, säger Göran Langer.

   – De gynnsamma ekonomiska villkoren innebär också att unga vuxna och nya familjer får en chans att ta sig in på bostadsmarknaden.

För att kickstarta SigtunaHem-modellen så har SigtunaHem nyligen tecknat ett samarbetsavtal med Bosam, ett företag som är specialiserade och ledande på att bilda bostadsrättsföreningar enligt en liknande modell, med fokus på att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden.

   – Vi på Bosam har stor erfarenhet av att genomföra den här typen av modell för att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden. Tidigare har vi endast fokuserat på samarbeten med privata fastighetsutvecklare och vi ser väldigt mycket fram emot att nu få hjälpa ett allmännyttigt fastighetsbolag på resan att ge fler chansen att förverkliga drömmen om ett eget boende, säger Bosams vd Timmy Andersson. 

Stationshusen vid Märsta station är SigtunaHems största nyproduktion hittills, ett projekt som totalt kommer att omfatta ett helt kvarter med 210 lägenheter och cirka 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Den första etappen innehåller 108 lägenheter, varav 46 kommer att säljas som bostadsrätter och de övriga 62 bostäderna blir hyresrätter som hyrs ut via Sigtuna Bostadsförmedling.

Målet är att försäljning av bostadsrätter i Stationshusen ska komma igång innan årsskiftet 2023/2024. Uthyrningen av hyresrätterna startar under 2024, sex månader innan inflyttning.

Vill du veta mer om bostadsrätterna och hyresrätterna i Stationshusen? Du hittar all information om bostäder och kommersiella lokaler i Stationshusen på projektets hemsida:

stationshusen.se

Mer information om SigtunaHem och Bosam:

sigtunahem.se
bosam.se

Har du frågor eller vill veta mer om SigtunaHem-modellen eller Bosam? Vänligen kontakta:

Göran Langer

Vd SigtunaHem

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

Bertil Hallbäck, Senior advisor SigtunaHem
08-591 796 34
bertil.hallback@sigtunahem.se

Timmy Andersson, vd Bosam
076-606 78 98
timmy.andersson@bosam.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.


2023-04-26

image received via email

image received via email

Paloma Labbe är ny ordförande i föreningen Valsta utveckling.

 

Valsta utveckling har ny styrelse

 

Valsta utveckling har valt en ny styrelse. Samtidigt så tillträdde SigtunaHems fastighetschef Paloma Labbé som ny ordförande i föreningen.

   – Det känns så klart jättekul, det är ett förtroendeuppdrag, säger Paloma Labbé.

Valsta utveckling är en förening som inspirerats av modellen för BID (Business Improvement District). 

   – Det som är unikt med just den här BID-föreningen är att vi har så många olika typer av aktörer som samverkar. Det är bostadsbolag, centrumägare, Hyresgästföreningen samt andra ideella föreningar, samfund och näringsidkare, säger Paloma Labbé. 

Valsta utveckling startades hösten 2017 på initiativ av SigtunaHems vd Göran Langer, som också sedan dess har varit ordförande i föreningen. Han är fortfarande kvar i föreningens nya styrelse som valdes i samband med årsmöte tidigt i mars, men har nu alltså fått en efterträdare på ordförandeposten.

   – Kommunen hade under många år försökt att få till ett strukturerat samarbete med fastighetsägarna. För kommunen är Valsta en viktig stadsdel och de har på olika sätt arbetat i många år med att öka attraktiviteten och tryggheten i området, säger Göran Langer.

   – Innan 2017 så var det ganska spretigt. Det fanns många aktörer som agerade på egen hand, och inget som höll ihop och skapade struktur, fortsätter han.

Med BID-modellen som inspirationskälla tog Göran Langer initiativ till att starta Valsta utveckling, en förening där fastighetsägare och andra aktörer som verkar i kommundelen kan samverka. Målsättningen är att öka kommundelen Valstas attraktion och stärka den ekonomiska utvecklingen, bland annat genom att skapa trygghet, trivsel, stolthet och gemenskap.

   – Vi öppnade för fler aktörer och bjöd in civilsamhället, och fick snabbt respons och engagemang. Vi har bra kontakter mellan oss fastighetsägare, kommunen och civilsamhället. Att vi pratar med varandra kontinuerligt gör att vi kan få bra effekt när vi gör olika aktiviteter, säger Göran Langer.

Sedan starten så har föreningen arrangerat och stöttat en rad olika evenemang och aktiviteter i Valsta, till exempel Valstadagen, Vintermarknad, Skördemarknad och den återkommande Ljusmanifestationen mot kvinnovåld. Det genomförs trygghetsbesiktningar, arrangeras kurser och språkutbildningar och föreningen samverkar kring brottsförebyggande åtgärder, exempelvis väktare i centrum.

Valsta utvecklings nya ordförande Paloma Labbé vill fortsätta att ta tillvara på det engagemang som finns inom föreningen.

   – Det är bara genom samverkan som vi kan skapa synlig förändring. Vi har en bredd i engagemanget och en vilja att gå framåt. Det är vi stolta över, och det är viktig drivkraft, säger Paloma Labbé.
   – Vi ska fortsätta på den kurs som vi har haft från början. Det finns hög energi och mycket vilja hos alla parter som är engagerade i föreningen.

Detta är Valsta utvecklings nya styrelse:

Ordförande – Paloma Labbé, SigtunaHem
Vice ordförande – Jean Uckardas, Weda Fastigheter

Ledamöter
Wasim Chowdhury, Victoriahem
Mats Tryselius, Rikshem
Göran Langer, SigtunaHem
Alexander Johansson, SPP-fastigheter

Personliga ersättare
Bertil Hallbäck, SigtunaHem
Aziz Shawki, Weda Fastigheter
Aki Virtanen, Victoriahem
Jerry Ramén, Rikshem

 

Lola Svensson

Samordnare social hållbarhet SigtunaHem, projektledare Valsta utveckling

08-591 796 78

lola.svensson@sigtunahem.se

 

Göran Pettersson

Redaktör

08-591 796 69

goran.pettersson@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-03-06

image received via email

 

Hyrorna för 2023 är klara

 

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 4,5 procent för 2023. De nya hyrorna gäller från och med
1 januari och kommer att tas ut retroaktivt.

 

Det är efter beslut i Hyresmarknadskommittén (HMK) som SigtunaHem och Hyresgästföreningen nu har kommit överens om nya hyror för 2023.
 
Lägenheterna i Kulturtorget i Märsta centrum samt kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar undantas från den generella hyreshöjningen om 4,5 procent. Där höjs i stället hyrorna med 2,25 procent.
 
Hyrorna gäller från 1 januari 2023. För perioden januari–mars så kommer hyra att tas ut retroaktivt. Detta sker genom tre extra hyresbetalningar där summan fördelas på lika stora belopp under månaderna april–juni 2023.
 
Har du frågor eller vill ha mer information, vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Senior Advisor

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

Göran Pettersson

Redaktör

08-591 796 69

goran.pettersson@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2023-03-02

image received via email

 

Hyrorna för 2023 är klara

 

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 4,5 procent för 2023. De nya hyrorna gäller från och med
1 januari och kommer att tas ut retroaktivt.

 

Det är efter beslut i Hyresmarknadskommittén (HMK) som SigtunaHem och Hyresgästföreningen nu har tecknat överenskommelsen om nya hyror för 2023.
 
Lägenheterna i Kulturtorget i Märsta centrum samt kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar undantas från den generella hyreshöjningen om 4,5 procent. Där höjs i stället hyrorna med 2,25 procent.
 
Hyrorna gäller från 1 januari 2023. För perioden januari–mars så kommer hyra att tas ut retroaktivt. Detta sker genom tre extra hyresbetalningar där summan fördelas på lika stora belopp under månaderna april–juni 2023.
 
Har du frågor eller vill ha mer information, vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Senior Advisor

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

Göran Pettersson

Redaktör

08-591 796 69

goran.pettersson@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2022-12-09

image received via email

 

Hyrorna för 2023 inte klara ännu

 

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har inte lyckats komma fram till någon överenskommelse i årets hyresförhandling.

 

SigtunaHem har därför ansökt om medling hos Hyresmarknadskommittén.

 

– Vi har haft konstruktiva samtal vid våra förhandlingsmöten med Hyresgästföreningen, men vi har olika åsikter om vad som behövs och står fortfarande långt ifrån varandra när det gäller hyresnivåerna, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

 

Om medling inte leder till resultat så har Hyresmarknadskommittén mandat att fastställa hyresnivåer för 2023.

 

SigtunaHem yrkade inför årets förhandlingar en hyreshöjning med 7,1 procent.

 

Läs SigtunaHems yrkande inför hyresförhandlingarna här.

 

Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Fastighetschef

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2022-11-28

image received via email

image received via email

Kreativa idéer från boende ska öka trivseln

Fler mötesplatser och aktiviteter skapar gemenskap.

Bättre utemiljö med sittplatser, grillar och växter – bland annat ätbara växter.

Det är de förslag som fick flest röster i pilotprojetet ”Områdesbudget”. Våren 2023 ska de förverkligas.

Det var i maj som SigtunaHem och Hyresgästföreningen i samarbete med Sigtuna kommun startade pilotprojektet ”Områdesbudget” på Magne- och Ymergatan i Valsta.

Syftet med projektet var att låta hyresgästerna vara med och bestämma vad en del av SigtunaHems och Hyresgästföreningens gemensamma budget på 200 000 kronor ska användas till.

– Under en månad så fick de boende chansen att komma in med förslag på såväl sociala aktiviteter som fysiska åtgärder på gårdarna. Det kom in ett 50-tal förslag från boende, vi fick in väldigt många fina och kloka idéer, säger Lola Svensson, social samordnare på SigtunaHem.

Mellan 22 september och 22 oktober fick sedan alla hyresgäster i området möjlighet att rösta på de förslag som de gillade bäst.

– 105 personer i olika åldrar röstade och vi är väldigt glada för det stora intresse och engagemang ”Områdesbudget” har visat, säger Hyresgästföreningens Kiki Salam Kautonen.

Flest röster fick förslag om att skapa en bättre utemiljö med fler sittplatser, grillar och växter – bland annat ätbara växter – samt förslag om fler mötesplatser och aktiviteter som skapar gemenskap.

– Att få jobba med platsutveckling på detta sätt är vad social hållbarhet handlar om, säger Dina-Maria Jerari, samordnare på kommunledningskontoret.

De vinnande förslagen presenterades för grannarna på Magne- och Ymergatan i samband med att den lokala Hyresgästföreningen bjöd på julgröt söndag 27 november. De förslag som de boende röstade fram kommer att förverkligas under första halvåret 2023.

Har du frågor eller behöver ytterligare information? Vänligen kontakta:

Lola Svensson

Samordnare social hållbarhet

08-591 796 78

lola.svensson@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2022-10-31

image received via email

image received via email

 

Vi är klara med miljonprogrammet

SigtunaHems unika modell ett recept för framgång

 

På bara tolv år har SigtunaHem byggt om alla lägenheter  byggda under 50-, 60- och 70-talet. Fler än 2 000 bostäder har renoverats. Och bolagets unika MINI-MIDI-MAXI-modell har visat sig vara ett mycket lyckosamt koncept.

 

– Vi har sparat pengar, det är bra för hållbarheten och hyresgästerna har fått ett bättre boende. Det här är fantastiskt både för hyresgästerna och för bolaget, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

 

Ombyggnationen av drygt 2 000 lägenheter byggda under Miljonprogrammets tid startade 2010 och har nyligen avslutats när hyresgästerna flyttade tillbaka till sina nyrenoverade lägenheter på Södergatan 4 i Märsta. 

 

Renoveringarna har genomförts enligt bolagets helt egna koncept – MINI-MIDI-MAXI – som gett alla hyresgäster individuell valfrihet och en möjlighet att påverka sina boendekostnader genom att de fått välja nivå på renovering.

 

I alla ombyggnationer så har stammar för vatten och avlopp, ny el i alla lägenheter, ny ventilation, säkerhetsdörr och upprustning av gemensamma utrymmen ingått.

 

Inför varje stamrenovering så har alla hyresgäster fått göra individuella val för sina lägenheter. De som har valt MINI har fått ett nytt badrum, i MIDI har även köksrenovering ingått och de hyresgäster som har valt MAXI har fått sina lägenheter helrenoverade till nyskick.

 

Kostnaderna för ombyggnationen har sedan fördelats proportionellt i enlighet med modellens tre nivåer, så att de som har valt MINI fått lägre hyrespåslag än dem som valt MIDI eller MAXI.

 

Detta har medfört att i stort sett samtliga hyresgäster som har velat bo kvar och flytta tillbaka till sina lägenheter efter ombyggnation också har haft ekonomisk möjlighet att göra det.

 

– Jag tycker att det är glädjande att modellen som vi tog fram 2010 har varit så framgångsrik. Vi har skruvat och ändrat på modellen lite under vägens gång, men det har hela tiden funnits valfrihet för våra hyresgäster att påverka sitt boende, säger Göran Langer.

 

SigtunaHem har haft en konstant dialog med Hyresgästföreningen under hela ombyggnationsprocessen, och parterna har tecknat såväl generella avtal för modellen som lokala avtal om innehåll och hyresjusteringar för de tre olika nivåerna. Föreningens representanter konstaterar också att MINI-MIDI-MAXI-modellen har varit framgångsrikt.

 

– Modellen har fungerat jättebra. Den stora fördelen är att folk har fått möjlighet att välja. Andra hyresvärdar blåser bara ut lägenheterna med rubb och stubb, och sedan kan människor inte flytta tillbaka för att det blir så dyrt, säger Hans Törnqvist, ordförande i Hyresgästföreningen Sigtuna.

 

Systemet som sådant är jag jättestolt över. Och att det har fungerat bevisas väl av att folk reser hit från när och fjärran för att titta på det, säger Margareta Karlsson som också är aktiv inom Hyresgästföreningen och har varit med under hela resans gång.

 

I samband med stamrenoveringarna så har hyresgästerna evakuerats och fått tillfälliga boenden. I början så använde vi oss av inredda evakueringsstugor på gårdarna, men på senare år så har SigtunaHem i stället evakuerat hyresgästerna till andra lägenheter.

 

SigtunaHems projektsamordnare Marita Biverman Lundberg har arbetat med nästan alla ombyggnationer och haft mycket nära kontakter med hyresgästerna.

 

– Jag har evakuerat 1 782 hyresgäster, och sedan flyttat tillbaka dem efteråt också. Att planera allting och att ha kontakt med hyresgästerna tycker jag har varit givande. Det är kul att hitta lösningar på problem och kunna hjälpa folk. Jag upplever att mitt jobb har varit väldigt positivt. Hyresgästerna får någonting nytt, och de som har valt MAXI har ofta upplevt att de har fått en helt ny lägenhet, säger hon.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information om vår modell för ombyggnation enligt MINI-MIDI-MAXI? Vänligen kontakta:

 

Göran Langer

Vd SigtunaHem

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2022-10-31

image received via email

 

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 7,1 procent

 

SigtunaHem yrkar hos Hyresgästföreningen en höjning av hyran med 7,1 procent från och med januari 2023.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta har gemensamt kommit överens om vilka faktorer som ska vara vägledande under hyresförhandlingarna för 2023. SigtunaHems yrkande baseras på trepartens modell. De fem faktorer som har tagits i beaktande i yrkandet är: 

• Taxebundna avgifter
• Förvaltnings- och underhållskostnader
• Räntor
• BNP per capita och BNP
• Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF-H)

Modellen bygger på den genomsnittliga utvecklingen under de tre senaste åren.

– Vi har sett dramatiska förändringar under 2022 med kraftigt ökade kostnader på grund av inflation, räntehöjningar och skenande energipriser, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

– Vi måste få täckning för våra kostnader för att kunna fortsätta att hålla en hög servicenivå och sköta om vårt fastighetsbestånd.

Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta:

Bertil Hallbäck
Fastighetschef
08-591 796 34
bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

image received via email

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.
2022-01-04

SigtunaHems vd Göran Langer och NCC:s affärschef Henrik Lundin träffades i december för att skriva avtal om den första etappen i projektet Stationshusen.

SigtunaHem anlitar NCC
för bygget av Stationshusen

SigtunaHem har tecknat avtal med NCC för bygget av Stationshusen vid Sätuna torg i Märsta.
  – Det känns bra att vi har en stor och etablerad entreprenör till det här viktiga – och komplexa – projektet, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

Stationshusen är inte bara SigtunaHems största enskilda byggprojekt utan också ett av de viktigaste. Bygget utgör startskottet för en framtida stadsutveckling i området vid Märsta station.

Här ska SigtunaHem tillsammans med NCC – och Sigtuna kommun – förverkliga idén om en modern stadsmiljö med ett helt nytt torg och en väl avvägd mix av hyresrätter, bostadsrätter, handel och service.

–  Vi har haft ett tätt och kreativt samarbete med Sigtunahem under hela projekteringsfasen för ett av Märstas viktigaste framtidsprojekt. Nu inleds själva byggnationen och vi ser fram emot att tillsammans med Sigtunahem skapa en livfull stadsmiljö med boende och service i ett fantastiskt läge, nära alla kommunikationer, i centrala Märsta, säger Henrik Landelius, Affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Den första etappen av projektet Stationshusen innehåller 165 hyresrätter, 46 bostadsrätter samt 3 500 kvadratmeter lokalyta – i det bästa läget i Märsta med buss, tåg och pendel tvärs över gatan.

– Vi ser fram emot att få förverkliga vår vision om Stationshusen tillsammans med NCC och känner stor tillförsikt att detta kommer att bli riktigt bra, säger Göran Langer.

Läs mer om Stationshusen på stationshusen.se. På hemsidan kan du också anmäla ditt intresse för att få löpande nyheter om projektet.

Har du frågor om projektet? Vänligen kontakta:

 

Göran Langer

Vd

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Bengt Löfgren

Vd

08-591 796 07

bengt.lofgren@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2021-12-16

Nu bygger vi Stationshusen

I dag når vi en milstolpe för Stationshusen – SigtunaHems nya kvarter vid Sätuna torg.

  – Vi tänder en eld med facklor för att signalera att startskottet för bygget går, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

 

SigtunaHem och Sigtuna kommun ska tillsammans skapa ett helt nytt torgkvarter vid Märsta station. Stationshusen rymmer 165 hyresrätter, 46 bostadsrätter och 3 500 kvadratmeter lokalyta.

 

  – Den som väljer att bo här kommer verkligen att ha nära till allt, vare sig det handlar om att kila ned till ICA för att handla en liter mjölk eller att flyga ut i världen via Arlanda, säger Göran Langer.

 

Stationshusen utgör även startskottet för ett mer omfattande stadsbyggnadsprojekt i området. Sigtuna kommun har som ambition att utveckla en ny stadsmiljö med Märsta station och dess kommunikationsvägar som ett naturligt nav.

 

  – Kommunledningen har initierat ett reformprogram som kallas Samhällsbyggnadslyftet och går ut på att Sigtuna kommun ska lyftas till en högre nivå än där vi befinner oss i dag, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

  – En viktig del är hur, var och hur mycket vi bygger och Stationshusen är det första projektet där vi fysiskt bygger på ett sätt som passar in i Samhällsbyggnadslyftet.

 

2024 kommer de första hyresgästerna och bostadsköparna att kunna flytta in i sina nyproducerade lägenheter. SigtunaHem har också planerat för ett rikt serviceutbud i husen kring det nya torget. Något som de tusentals människor som passerar förbi platsen dagligen kommer att kunna dra full nytta av.

 

  – Den centrala mötesplatsen vid Stationshusen blir det nya torget. Här ska människor kunna träffas och umgås, säger Göran Langer.

 

  – Med en lokalyta på 3 500 kvadratmeter så finns det plats för en stor livsmedelsaffär, en mysig restaurang eller ett café med uteservering och ett flertal butiker.

 

De nya husen byggs med NCC som samarbetspartner. Byggföretaget har lång och gedigen erfarenhet av att bygga bostadshus i stadsmiljö.

 

Läs mer om Stationshusen på stationshusen.se.

 

Har du frågor eller vill ha ytterligare information om Stationshusen? Vänligen kontakta:

 

Göran Langer

Vd

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Bengt Löfgren

Projektchef

08-591 796 35

bengt.lofgren@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2021-12-09

 

Hyrorna för 2022 klara

 

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en generell hyreshöjning med 1,9 procent. De nya hyrorna gäller från och med 1 januari 2022.

 

De relativt nyproducerade lägenheterna i kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar och Kulturtorget i Märsta undantas från den generella hyreshöjningen. Här blir påslaget i stället 1,1 procent. Höjningen gäller även här från och med 1 januari 2022.

 

Har du frågor eller vill ha mer information om de nya hyrorna, vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Fastighetschef

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2021-11-16

 

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 2,5 procent

 

SigtunaHem yrkar hos Hyresgästföreningen en höjning av hyran med 2,5 procent från och med 1 januari 2022.

 

– Vi tar vårt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun och arbetar intensivt för att skapa trygga områden och en hög boendekvalitet för våra hyresgäster, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

 

– Men under en lång period så har hyresutvecklingen släpat efter den ekonomiska utvecklingen i samhället. Om det fortsätter så – att kostnaderna stiger mer än våra intäkter – betyder det i praktiken att vi i längden får svårt att bibehålla den höga kvaliteten på service och produkt som våra hyresgäster förtjänar.

 

Den allmäna prisutvecklingen i Sverige ligger på 2,8 procent. Driftkostnader för allmännyttiga bostadsföretag har under de senaste sju åren ökat med 2,2 procent i genomsnitt. Men den genomsnittliga hyreshöjningen hos SigtunaHem var under samma period bara 1,3 procent.

 

SigtunaHem vill fortsätta att bygga bostäder för framtiden, förvalta vårt befintliga bestånd på ett ekonomiskt hållbart sätt och hålla en hög nivå på den service vi ger våra hyresgäster.

 

För att kunna göra det så måste vi ha täckning för våra kostnader, och då måste hyresnivåerna utvecklas i takt med ekonomin i samhället.

 

Behöver du ytterligare information eller har frågor? Vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Fastighetschef SigtunaHem

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2021-10-25

 

 

 

Vi är Valsta mäter kollektiv förmåga
– för att öka trygghet och trivsel

 

Vi är Valsta får statligt stöd för en satsning som ska öka trygghet, trivsel och gemenskap.
  – Det är genom att arbeta tillsammans som vi kan åstadkomma förändring i samhället, säger projektledaren Lola Svensson, samordnare social hållbarhet på SigtunaHem.

 

  – Men det är också viktigt att vi gör rätt saker. Vi ska nu kartlägga den kollektiva förmågan i flera områden med hjälp av en enkätundersökning. Det gör vi för att hämta in kunskap så att vi sedan kan genomföra åtgärder som verkligen ger effekt.

 

Den statliga myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar med insatser för att kartlägga, motverka och minska segregation. Myndigheten har nu beviljat Vi är Valsta statsbidrag med 845 000 kronor för en kartläggning av kollektiv förmåga i flera av Sigtunas kommundelar – Valsta, Tingvalla, Vänortsringen och Märsta centrum.

 

Att bygga en starkare kollektiv förmåga i ett område – till exempel Valsta – kan ge många positiva följdeffekter:

  • Ökad trivsel, gemenskap och trygghet
  • Att människor väljer att bo kvar
  • Minskad brottslighet

  – Vi arbetar för att öka tryggheten och bidra till en positiv utveckling i samhället, och den här satsningen ligger helt i linje med Sigtuna kommuns övergripande mål för hållbar samhällsutveckling, säger SigtunaHems vd Göran Langer som också är ordförande i föreningen Vi är Valsta.

Vi är Valsta är en BID-förening (Business Improvement District) där fastighetsägare, föreningsliv, företag och kommun samverkar för att utveckla och förbättra området Valsta. Den startades på SigtunaHems initiativ och har sedan fått sällskap av ytterligare en BID-förening i Märsta centrum.

 

Enkätundersökningen som utgör startskott i Vi är Valstas satsning distribueras av Origo Group.

 

Tanken är sedan att vidta åtgärder för att öka den kollektiva förmågan – bland annat genom att skapa mötesplatser där grannar kan träffas – samt utvärdera vilka effekter som uppnås.

 

Behöver du ytterligare information eller har frågor? Vänligen kontakta:

 

Lola Svensson

Samordnare social hållbarhet

08-591 796 78

lola.svensson@sigtunahem.se

 

Statsbidraget har beviljats till Vi är Valsta, med samarbetspartners: Hyresgästföreningen Sigtuna, Muslimska kulturföreningen, Shia Muslimska kulturföreningen. 

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2021-03-29

Silverskatten certifierad
som Miljöbyggnad Silver

 

Kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar har certifierats som MIljöbyggnad Silver.

– Vi är stolta över att vi har uppfyllt kraven för Miljöbyggnad Silver, säger SigtunaHems projektledare Leonidha Llambro.

– Och vi kommer att ställa samma höga miljökrav i våra kommande projekt – Höskullen, Stationsgatan och Norrbacka omvandling, fortsätter han.
 
Sweden Green Building Council har certifierat samtliga fyra hus i kvarteret Silverskatten som Miljöbyggnad Silver. Det innebär att husen uppfyller mycket högt ställda miljökrav på en rad olika områden – byggmaterial, energiförbrukning, ventilation och fuktsäkring, solskydd, ljusinsläpp och inomhustemperatur, för att nämna några.
 
– I hela vår verksamhet så fokuserar vi både på den sociala och miljömässiga hållbarheten. Som ansvarstagande bostadsbolag är det självklart att vi bygger för Miljöbyggnad Silver, säger SigtunaHems vd Göran Langer.
 
SigtunaHems höga ambitionsnivå när det gäller miljövänligt och hållbart byggande gäller såväl nyproduktion som ombyggnationer. 
 
Vi kommer under de närmsta åren att bygga minst 600 nya lägenheter – såväl hyresrätter som bostadsrätter – i Sigtuna kommun.
 
I den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar som håller på att växa fram finns miljötänket inbyggt från vision till färdig produktion. Där ska vi härnäst bygga Höskullen med ett 100-tal nyproducerade lägenheter.
 
Stationshusen vid Märsta station omfattar inte bara 200 nya lägenheter – hyresrätter och bostadsrätter – utan även 3 500 kvadratmeter kommersiella lokaler.
 
Norrbacka omvandling pågår redan för fullt och de första hyresgästerna har nyligen flyttat in i hus som levererats av BoKlok. När hela omvandlingen av Norrbacka är klar kommer vi att ha byggt 300 lägenheter.
 
Och för alla de här spännande byggprojekten har vi samma höga målsättning som i fallet Silverskatten – att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lägenheter och boendemiljöer där alla invånare i Sigtuna kommun kan hitta hem.

Läs mer om Silverskatten, Sigtuna stadsängar och SigtunaHems nybyggnation:

SigtunaHems nyproduktion i Sigtuna stadsängar

Sigtuna stadsängar

Stationshusen

Norrbacka omvandling

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Langer

VD SigtunaHem

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Göran Pettersson

Redaktör SigtunaHem

08-591 796 60

goran.pettersson@sigtunahem.se

 

• • •

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2021-03-05

Omvandlingen har börjat – Stationshusen knyter samman staden och världen

SigtunaHem har påbörjat sitt viktigaste framtidsprojekt någonsin, utvecklingen av Sätuna torg i Märsta. Projektet heter Stationshusen och ska tillsammans med Sigtuna kommun färdigställas i etapper och målet är att skapa en livfull stadsmiljö med boende och service vid Märsta station. 

”Sätuna torg har ett fantastiskt läge men har aldrig riktigt förverkligat sin fulla potential och därför lägger vi nu fullt fokus på att skapa något helt nytt som är modernt, välkomnande och livfullt,” säger Göran Langer, VD på SigtunaHem. 

Världen runt hörnet

Genom sitt läge precis vid Märsta station med buss- och tågtrafik till hela landet och dessutom flygtrafik ut i världen via Stockholm Arlanda Airport, blir Stationshusen en knutpunkt för både staden och världen. Enligt plan ska SigtunaHem bygga 210 bostäder. SigtunaHem har tidigare fokuserat på hyresrätter men kommer i Stationshusen även att bygga bostadsrätter. Det innebär att Stationshusen kommer erbjuda ett 40-tal bostadsrätter, cirka 165 hyresrätter och över 3500 kvm yta för potentiell service. 

”Vi kommer få en spännande mix av puls och avkoppling i området, där människor både kan ladda upp sin energi och dela ögonblick med varandra,” säger Göran Langer på SigtunaHem.

”Det kommer nu bli möjligt för alla som är nyfikna på området att få mer information och anmäla sitt intresse för bostäderna i Stationshusen på Sätuna torg.

Flera etapper

På stationshusen.se samlas den senaste informationen om de olika etapperna i utvecklingen av Stationshusen och Sätuna torg. I en första fas sker en avveckling av befintliga byggnader på platsen och bland annat vatten- och avloppsledningar uppgraderas i närområdet. 

”Vi tar oss an detta på ett omsorgsfullt sätt, vilket innebär att vi river det befintliga beståndet på ett miljöriktigt sätt och bevarar också torgets historiska delar, exempelvis det minnesmonument som funnits på platsen,” säger Elin Boström, projektledare på SigtunaHem. 

Agerar tillsammans

Byggandet kommer ske i två etapper och första inflyttning är preliminärt vintern 2023/2024. Arbetet sker i nära samverkan med Sigtuna kommun som bland annat kommer att rusta upp själva torget och skapa en ny lokalgata, som preliminärt beräknas vara klar 2024. 

”Vi är stolta över att genomföra detta projekt tillsammans med alla goda krafter i området,” säger Bonnie Winnberg, affärsutvecklare på SigtunaHem.

”Vi hoppas att så många som möjligt checkar in i nya Stationshusen och hjälper till att knyta både staden och världen närmare oss.”

För mer information, besök gärna: stationshusen.se  
Instagram: @stationshusen 
Facebook: facebook.se/stationshusen
Youtube

Frågor besvaras av Göran Langer och Elin Boström.

Göran Langer

Vd

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Elin Boström

Projektledare

08-591 796 36

elin.bostrom@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2021-02-22

 

Hyrorna höjs med 1,6 procent

 

SigtunaHems hyror höjs med 1,6 procent. Höjningen gäller från 1 mars 2021.

Hyreshöjningen har fastställts efter ett beslut från Hyresmarknadskommittén (HMK).

Hyresförhandlingarna för 2021 mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen strandade då parterna inte lyckades nå fram till en överenskommelse. Ärendet hänsköts till HMK för avgörande.

HMK har nu alltså beslutat om en generell hyreshöjning med 1,6 procent. 

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Fastighetschef

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-12-28

SigtunaHem rivstartar 2021 vid Sätuna torg

 

SigtunaHem ringer in det nya året 2021 med en rivstart. Måndag 4 januari börjar vi att ta ned de gamla byggnaderna vid Stationsgatan 1 – för att kunna börja bygga ett helt nytt torg vid Märsta station.

– Det är jätteroligt att det här kommer igång. Nu ska området äntligen få det där lyftet som vi har planerat för sedan ett antal år tillbaka, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

I den första etappen av SigtunaHems byggprojekt vid det nuvarande Sätuna torg – ett av de största vi någonsin har planerat att genomföra – så ska vi bygga 100 lägenheter med kommersiella lokaler i bottenplan. 

När hela projektet är färdigt kommer kvarteret vid torget – inklusive själva torgmiljön – att ha fått en helt ny gestaltning. Kvarteret ska enligt planerna rymma totalt 200 lägenheter och 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

– Sätuna torg har Märstas bästa strategiska läge för såväl boende som affärsverksamhet, med närheten till Arlanda och bussar, pendeltåg och järnvägsstation tvärs över gatan, säger Göran Langer. 

– Här ska vi skapa en levande och attraktiv stadsmiljö med ett bra serviceutbud och en mix av boendeformer, såväl hyresrätter som bostadsrätter. 

Men för att kunna bygga nytt måste vi först riva de gamla byggnaderna vid Stationsgatan 1. Rivningen som påbörjas måndag 4 januari beräknas pågå fram till våren 2021, då vi sätter spaden i marken för att bygga nytt vid Sätuna torg.

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Langer

Vd SigtunaHem

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Läs mer om projektet på sigtunahem.se/satunatorg

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-11-30

 

Årets hyresförhandlingar har strandat

 

Årets hyresförhandlingar mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen har strandat. Ärendet har nu hänskjutits till Hyresmarknadskommittén för medling.

 

SigtunaHem yrkade inför årets förhandlingar på en hyreshöjning med 2,5 procent.
 
– Vi har haft fem förhandlingsmöten men tyvärr inte lyckats komma fram till en överenskommelse, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.
 
– Det är tråkigt att vi hamnar i den här situationen, men nu får  vi helt enkelt invänta resultatet av förhandlingarna i Hyresmarknadskommittén.
 
Läs SigtunaHems yrkande inför hyresförhandlingen här.

 

Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta:

 

 

Bertil Hallbäck

Fastighetschef SigtunaHem

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-11-11

 

SigtunaHem yrkar höjning
av hyran med 2,5 procent

SigtunaHem vill fortsätta att bygga nya lägenheter och skapa trygga bostadsmiljöer – för alla invånare i kommunen. Därför yrkar vi hos Hyresgästföreningen en hyreshöjning med 2,5 procent från och med
1 januari 2021.

– Hyresutvecklingen hänger inte med den samhällsekonomiska utvecklingen i övrigt, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

– Vi tar ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. Kommunen växer och vi måste ha en sund ekonomi och god soliditet i bolaget för att kunna fortsätta att bygga nya bostäder och genomföra satsningar för att öka tryggheten för våra befintliga hyresgäster, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

Hyrorna måste ligga på en nivå som möjliggör en hållbar ekonomi över tid. Under den senaste sexårsperioden har den genomsnittliga hyresutvecklingen varit 1,3 procent. SigtunaHems kostnadsutveckling för fastigheterna är samtidigt högre än så och drivs upp på grund av höjda avgifter och priser på vatten, avfall, varor och tjänster.

SigtunaHem är ett kommunägt allmännyttigt företag och verksamheten ska enligt lag drivas affärsmässigt – vilket bland annat innebär att bolaget ska ge en rimlig avkastning och inte bidra till att snedvrida konkurrensen på bostadsmarknaden.

Den nystartade Sigtuna Bostadsförmedling har redan 13 000 bostadssökande i kön, och antalet sökande växer. Det är SigtunaHems jobb att bygga lägenheter och trygga behovet av bostäder.  För att kunna bibehålla vår höga ambitionsnivå när det gäller nybyggnation, renoveringar och satsningar på social hållbarhet så måste SigtunaHems hyror utvecklas i samma takt som samhällsekonomin. 

Den pågående covid-19-pandemin påverkar hela samhället såväl som den enskilda individen. SigtunaHem drar naturligtvis sitt strå till stacken och tar ansvar för att stötta och hjälpa dem som drabbas. Stödpaket från regering och myndigheter har god effekt, och SigtunaHem bidrar genom att hantera och hjälpa hyresgäster på individnivå.

– Vi ser en ökande arbetslöshet i Sigtuna kommun och den pågående coronaepidemin har medfört ekonomiska påfrestningar för ett begränsat antal bostads- och lokalhyresgäster. Vi tar vårt sociala ansvar för dem som har det svårt – bland annat genom en möjlighet att söka uppskov med 1–2 månadshyror och att hjälpa till med avbetalningsplaner för hyresgäster som drabbas direkt av pandemin, säger Bertil Hallbäck.

Att generellt hålla tillbaka hyrorna och därigenom hindra möjligheterna till utveckling och tillväxt i kommunen tycker SigtunaHem inte är ett rimligt sätt att hantera situationen.

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Langer

Vd SigtunaHem

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

Bertil Hallbäck

Fastighetschef SigtunaHem

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 11 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-11-04

                   

Norrbacka omvandling rullar vidare 
– med nya hus från BoKlok

Norrbacka omvandling har börjat. De första husen börjar monteras i november. Och nu är det klart att BoKlok även kommer att leverera hus i projektets andra etapp.

 

– Nu är det här stora projektet i gång på allvar och det är roligt att se att det rullar på enligt tidplanen. Snart kommer vi att kunna se de första BoKlok-husen på plats och det känns väldigt spännande, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

 

Norrbacka omvandling är ett av SigtunaHems största byggprojekt. Det kommer att pågå under fem år och genomförs i åtta etapper. Totalt så ersätter vi 200 uttjänta lägenheter som byggdes på 1970-talet med 300 nyproducerade lägenheter. BoKlok levererar de tre nya hus som ingår i den första etappen som totalt omfattar 47 lägenheter. Det första av de tre husen kommer att börja monteras på plats i Norrbacka i slutet av november. Nu är det alltså klart att BoKlok även kommer att leverera hus till projektets andra etapp. 

 

– Vi är väldigt glada att kunna bidra med ännu en etapp hållbara bostäder som boende i Norrbacka har råd att flytta in i. Totalt levererar vi nu 95 bostäder i två etapper. Eftersom vi bygger på halva tiden jämfört med traditionellt byggande kan de första nya hyresgästerna börja flytta in redan våren 2021, säger Anton Leigard, marknadsområdeschef för BoKlok.

 

BoKlok ska till den andra etappen leverera sex stycken tvåvånings lamellhus med totalt 48 lägenheter. I den andra etappen av Norrbacka omvandling planerar SigtunaHem också att bygga ett antal radhus.

 

– Innan vi kan komma igång med byggnationen av de nya husen i den andra etappen så ska vi riva fyra av de befintliga 70-talshusen i området, säger SigtunaHems affärsutvecklare Bonnie Winnberg.

 

De tre husen som ingår i den första etappen är klara för inflytt under våren 2021.  De sex hus som BoKlok levererar till den andra etappen planeras vara klara för inflytt under hösten 2022.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information? Vänligen kontakta:

 

Bonnie Winnberg

Affärsutvecklare SigtunaHem

08-591 796 73

bonnie.winnberg@sigtunahem.se

 

Göran Langer

Vd SigtunaHem

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

__________________________________________________________________

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-06-15

 SigtunaHem köper nytt
fastighetssystem av Aareon

 

SigtunaHem har tecknat avtal med Aareon om leverans av nytt fastighetssystem – Incit Xpand.

  – Det här ger oss en solid och framtidssäker teknisk plattform och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger vd Göran Langer.

 

– För att nå vår vision – Sveriges mest nöjda hyresgäster – måste vi ta ett stort digitalt steg och utveckla vårt utbud av digitala tjänster. Vi såg då ett behov av ett nytt fastighetssystem eftersom det på många sätt är motorn i vår verksamhet, fortsätter Göran Langer.

 

  – Med Aareon och systemet Incit Xpnad får vi en högkvalitativ och modern lösning som hjälper oss att effektivisera vår verksamhet och gynnar oss affärsmässigt.

 

Avtalet mellan SigtunaHem och Aareon undertecknades fredag 8 maj efter en upphandling med förhandlat förfarande enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling.

 

Fastighetssystemet Incit Xpand ger SigtunaHem en helt ny plattform för teknisk och ekonomisk förvaltning, ärendehantering, uthyrning, marknadsarbete och kommunikation. 

 

Systemet blir en viktig pusselbit i SigtunaHems arbete med att förverkliga målen i bolagets digitala strategi och framtidssäkra verksamheten. 

 

Tvättstugebokning online, en digital bobutik, smidigare felanmälan och nya verktyg för kommunikation och information via personliga sidor på webbplatsen är några exempel på tjänster som SigtunaHem ser fram emot att kunna erbjuda hyresgästerna.

 

  – Vi förväntar oss ett modernt system som ger oss möjlighet att stärka vår affär och en partner som kan stötta oss i vår digitala resa, säger Göran Langer.

 

Aareon Nordic är en ledande leverantör av fastighetssystem i Norden med ett starkt fokus på digitala lösningar och helhetsbilden av en fastighets behov. 

 

– Från Aareons sida är vi glada och stolta över att kunna få vara en del av SigtunaHems digitala resa för att skapa en kundupplevelse i framkant. Genom den gemensamma produktutveckling som nu sker inom Aareon i hela Europa har vi möjlighet att ta nya innovativa lösningar till vår Nordiska marknad, säger Lars Aabol, vd på Aareon Nordic. 

 

Målsättningen är att SigtunaHem och Aareon med gemensam kraft ska införa och implementera det nya fastighetssystemet under 2020.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information? Vänligen kontakta:

 

Göran Langer

Vd SigtunaHem

08-591 796 07

goran.langer@sigtunahem.se

 

• • •

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.


Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-04-26

 Norrbacka omvandling är i gång
– vi bygger 300 nya lägenheter

Nu hissar vi flaggan i topp för Norrbacka omvandling – och bygger 300 lägenheter i ett av våra mest populära bostadsområden.

 

En bild som visar utomhus, moln, plan, molnigt

Automatiskt genererad beskrivning

SE FILMEN OM NORRBACKA OMVANDLING.

 

– Nu kör vi äntligen igång med upprustningen av Norrbacka. Vi kommer att ersätta de 200 lägenheter vi har i området med 300 nya lägenheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

 

Norrbacka omvandling sker i etapper där områdets befintliga hus från 1970-talet stegvis ersätts med nya klimatsmarta byggnader. 

 

Norrbacka är redan ett av våra mest populära områden. Det är lätt att förstå varför. Närheten till Märsta station och de härliga grönområdena är perfekta för såväl ung som gammal.

 

Nu ska vi öka Norrbackas attraktionskraft ytterligare. 

 

När Norrbacka omvandling är fullt genomförd kommer området att rymma 300 nybyggda lägenheter – 100 fler än i dag. 

 

Det är BoKlok som fått uppdraget att bygga lägenheterna i den första etappen av Norrbacka omvandling – nya, klimatsmarta bostadshus med modern standard. Bebyggelsen i området som helhet blir varierad med punkthus med upp till sex våningar, lamellhus i två eller fyra våningsplan samt ett antal radhus.

 

– Det här är ett av SigtunaHems största projekt någonsin. Vi kommer att bygga ekologiskt hållbart, och vi kommer att utforma hela Norrbacka med hänsyn till de fantastiska grönytor och den härliga atmosfär som finns där, säger Göran Langer.

Har du frågor eller behöver ytterligare information om Norrbacka omvandling? Vänligen kontakta:

 

Göran Langer

VD SigtunaHem

08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

 

...

 SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.


Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-04-07

   En bild som visar mat, tecken, sitter, röd

Automatiskt genererad beskrivning

Valstadagen inställd!

 

I år hade vi planerat att fira Valstadagen och Sveriges nationaldag i Vattentornsparken i Valsta, och såg precis som vanligt fram emot en härlig folkfest lördag 6 juni.

 

Firandet skulle ha avslutats med en mångfaldsfestival arrangerad av George Graham Foundation i samarbete med Vi är Valsta.

 

På grund av den rådande situationen med coronaviruset så måste vi dock tyvärr – å föreningen Valsta utvecklings vägnar – meddela att evenemangen ställs in.

 

Vi utforskar nu möjligheterna att i stället utöka programmet för höstens planerade skördefest i Valsta med extra aktiviteter. Vi ber att få återkomma med detaljer kring Skördefesten 2020 vid senare tillfälle.

 

Valstadagen är ett traditionsenligt firande som är viktigt för många. En folkfest där människor med olika bakgrund möts, med ett brett utbud av mat, underhållning och kultur från jordens alla hörn.

 

Vi beklagar att vi inte kan samlas för att fira tillsammans den här gången. Viktigast av allt är dock att vi alla nu hjälps åt att hindra smittspridning, och det gör vi bäst genom att följa våra ansvariga myndigheters regler och rekommendationer.

 

Har du frågor eller behöver mer information om Valstadagen, vänligen kontakta:

 

Lola Svensson

Samordnare bostadssocial verksamhet

SigtunaHem

08-591 796 78

lola.svensson@sigtunahem.se

 

__________________________________________________________________

 SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-02-25

Vi förnyar Norrbacka

 

Nu påbörjas ett av SigtunaHems största förnyelseprojekt genom tiderna – omvandlingen av bostadsområdet Norrbacka. Projektet syftar till att skapa en hållbar plats för framtiden och ett långsiktigt välmående för de boende i området.

 

Husen i Norrbacka har länge varit i behov av förnyelse och under första halvan av 2020 påbörjas omvandlingsprojektet. Området kommer att utvecklas och moderniseras och ge bostäder med förbättrad standard, komfort och funktion. 

 

–  Vi har planerat och utrett olika alternativ under en lång tidsperiod, och kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart bygga om utan kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster, säger Göran Langer, vd SigtunaHem. 

 

Även grönområdena kommer att utvecklas och de öppna, barnvänliga ytorna för gemenskap och umgänge bevaras och förfinas.

 

– Norrbacka är ett fantastiskt fint område. Med den här omvandlingen satsar vi stort och bygger nya hus i stället för att bygga om. På så sätt skapar vi ett långsiktigt värde för våra hyresgäster. Vi bygger för framtiden helt enkelt, utan att göra avkall på det som gör Norrbacka unikt, säger Göran Langer.

 

Under byggtiden kommer hyresgästerna att behöva flytta. Antingen direkt till de nya husen i området eller tillfälligt till ett annat bostadsområde med förtur på att flytta tillbaka till en nyproducerad lägenhet.

 

–  Vi kommer att göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för våra hyresgäster under hela processen. Vi kommer i god tid att diskutera var och ens behov och är måna om att göra det vi kan för att möta hyresgästernas behov. Information om allt som händer kommer att ges löpande på olika sätt, säger Göran Langer.  

 

SigtunaHems ambition är att alla ska ha råd att bo kvar i Norrbacka om man vill. Det är dock oundvikligt att hyrorna i de nyproducerade lägenheterna kommer att bli högre än vad de är idag, då bostäderna får en bättre standard.

 

Den första etappen av omvandlingen påbörjas nu under våren, då de första nya husen byggs på platser där det idag är tvättstugor. Planen är att hela omvandlingen ska vara klar år 2026.


På 
norrbackaomvandling.se uppdaterar SigtunaHem löpande med den senaste informationen om projektet till hyresgästerna. 

 

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Bonnie Winnberg

Fastighetsekonom/Affärsutvecklare

08-591 796 73

bonnie.winnberg@sigtunahem.se

 

__________________________________________________________________

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-02-07

 SigtunaHem bygger Höskullen

 

SigtunaHem har köpt mark för ett andra kvarter – Höskullen – i Sigtuna stadsängar.

 

I december 2019 flyttade SigtunaHems nya hyresgäster in i Silverskatten, vårt första kvarter i landets mest hållbara stadsdel som just nu håller på att växa upp strax norr om Sigtunas historiska stadskärna.

 

Nu blickar vi framåt och fortsätter att bygga nya lägenheter i Sigtuna stadsängar.

 

I kvarteret Höskullen planerar SigtunaHem att bygga ett 100-tal nya hyresrätter, från ettor för det mindre hushållet till rymliga fyror.

 

Hyresgästerna i Höskullen får nära till den nya skolan som håller på att byggas i området, men har i den framväxande stadsdelen även ett fint serviceutbud med tillgång till livsmedelsbutik, gym, restaurang, apotek och vårdcentral.

 

Kvarteret Höskullen har en central placering i stadsdelen, ett kort stenkast från Internationella Engelska skolan för årskurserna 1–9 och Raoul Wallenbergskolans förskola som öppnar hösten 2021.

 

Vi planerar att ta första spadtaget för Höskullen under vintern 2020/2021. Inflyttning i de nya lägenheterna i kvarteret äger preliminärt rum under vinter 2022/2023.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information? Vänligen kontakta:

 

Sven-Åke Persson

Projektchef SigtunaHem

08-591 796 15
sven-ake.persson@sigtunahem.se

 

__________________________________________________________________

 SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-01-07

 

 Rättelse – hyrorna för 2020

 

Det blev fel i vårt tidigare utskick om SigtunaHems överenskommelse med Hyresgästföreningen om nya hyror för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020. Här nedan följer en  rättad version av utskicket... vi beklagar missen.

-------------------

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 2,0 procent för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2020. 


SigtunaHem yrkade inför förhandlingen en hyreshöjning motsvarande 3,5 procent från 1 januari 2020.

– SigtunaHems genomsnittliga hyreshöjning har de senaste fem åren varit ca 1,2 procent. Hyreshöjningarna har släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen och ger inte kostnadstäckning för att förvalta hyresfastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Med utgångspunkt från ägardirektivens satsningar på nyproduktion, ombyggnationer och social hållbarhet innebär detta sannolikt att vi måste sälja några fastigheter, fortsätter han.

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertil Hallbäck
Fastighetschef SigtunaHem
08-591 796 34
bertil.hallback@sigtunahem.se

 

__________________________________________________________________

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2020-01-07

 

 Hyrorna för 2020 klara

 

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i årets hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 2,0 procent för 2020. De nya hyrorna kommer att gälla från 1 februari 2019. 

SigtunaHem yrkade inför förhandlingen en hyreshöjning motsvarande 3,5 procent från 1 januari 2019.

– SigtunaHems genomsnittliga hyreshöjning har de senaste fem åren varit ca 1,2 procent. Hyreshöjningarna har släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen och ger inte kostnadstäckning för att förvalta hyresfastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Med utgångspunkt från ägardirektivens satsningar på nyproduktion, ombyggnationer och social hållbarhet innebär detta sannolikt att vi måste sälja några fastigheter, fortsätter han.

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertil Hallbäck
Fastighetschef SigtunaHem
08-591 796 34
bertil.hallback@sigtunahem.se

 

__________________________________________________________________

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-12-06


 
Sigtuna kommun får bostadsförmedling 

Nu gör vi det lättare för bostadssökande att hitta lediga lägenheter och för hyresvärdar i kommunen att hitta hyresgäster. SigtunaHem har fått i uppdrag att starta upp en bostadsförmedling för Sigtuna kommun. 

 

– Vi arbetar just nu med att utveckla den nya verksamheten. Tanken är att skapa en marknadsplats som underlättar för såväl bostadssökande som hyresvärdar genom att kombinera tillgänglighet och en hög servicenivå, säger SigtunaHems vd Göran Langer. 

 

Sigtuna bostadsförmedling kommer att drivas som en egen, fristående verksamhet där alla fastighetsägare i kommunen är välkomna att ansluta sig och där alla bostadssökande är välkomna att registrera sig. En gemensam bostadsförmedling ger Sigtuna kommun rätt förutsättningar att fortsätta expandera och locka till sig nya kommuninvånare, och gör det även lättare för befintliga invånare att göra bostadskarriär. 

 

Kommunfullmäktige har fastställt en köavgift på 200 kronor per år för bostadssökande och en förmedlingsavgift på 625 kronor per förmedlat hyreskontrakt. Dessa avgifter ska täcka kostnader för förmedlingens administration, verksamheten kommer att bedrivas enligt lagen för kommunal bostadsförmedling och blir alltså inte vinstdrivande. 

 

Har du frågor eller vill veta mer om Sigtuna bostadsförmedling, vänligen kontakta: 

 

Maria Lundqvist
Kundservice- och uthyrningschef 

maria.lundqvist@sigtunahem.se 

 

Göran Langer
Vd SigtunaHem
goran.langer@sigtunahem.se 

 

__________________________________________________________________

 SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-10-08

 

SigtunaHem yrkar höjning 
av hyran med 3,5 procent

 

SigtunaHem yrkar hos hyresgästföreningen en hyreshöjning med 3,5 procent från och med 1 januari 2020.

   – Vi har ett ansvar för att upprätthålla hyresrättens konkurrenskraft, och kostnadstäckning är en given utgångspunkt för förhandlingar, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck. 

 

Den svenska ekonomin väntas utvecklas väl och Riksbanken förutser att BNP ökar med 1,5 procent. Även hushållens disponibla inkomster väntas enligt Riksbanken öka med 3,9 procent under 2020.

   Samtidigt ökar kostnaderna för att långsiktigt äga och förvalta fastigheter generellt, vi ser också att kostnaderna för köpta tjänster, reparationer och löpande underhåll stiger.

   – Om vi inte har täckning för våra kostnader kan vi varken bygga nya bostäder eller på lång sikt behålla vårt befintliga bestånd, konstaterar Bertil Hallbäck.

   SigtunaHem tar ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun, och värnar särskilt om hyresrätten som boendeform. Vi har glädjande nog också mycket offensiva ägardirektiv såväl när det gäller att bygga nya lägenheter som när det gäller att hålla hög takt i moderniseringen av det befintliga beståndet.

   – Vi vill fortsätta att erbjuda bra bostäder till alla, utveckla hyresrätten och öka tryggheten i våra områden. Vi vill också bidra till kommunens tillväxt genom att skapa nya bostäder. De senaste fyra åren har hyreshöjningarna släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen, säger Bertil Hallbäck.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Bertil Hallbäck

Fastighetschef SigtunaHem

08-591 796 34

bertil.hallback@sigtunahem.se

 

__________________________________________________________________

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-09-25SigtunaHem ändrar inkomstkrav

 

SigtunaHem ändrar de inkomstkrav som ställs vid uthyrning av lägenheter. Detta för att kunna göra en mer rättvis bedömning av betalningsförmågan hos blivande hyresgäster.

 

– Den nya modellen tar hänsyn till hushållens sammansättning och är mer rättvis än den tidigare då vi uteslutande tittade på bruttoinkomsten, säger SigtunaHems kundservicechef Maria Lundqvist.

 

– Det blir också lättare för unga och äldre att uppfylla inkomstkraven.

 

Våra nya inkomstkrav följer Kronofogdemyndighetens beräkningsmodell där hyra (förbehållsbelopp) och normala levnadsomkostnader (normalbelopp) räknas samman. Summan utgör det krav på ett hushålls nettoinkomst som måste uppfyllas.

 

Normalbeloppen är kopplade till konsumentprisindex som fastställs av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av regeringen.

 

Den nya beräkningsmodellen innebär i de flesta fall att inkomstkraven sänks jämfört med den tidigare modellen, där hyran inte fick överstiga en tredjedel av hushållets bruttoinkomst. Modellen är också mer flexibel och rättvis eftersom den tar hänsyn till de levnadsomkostnader som individer och hushåll har. Tröskeln för att ta sig in på bostadsmarknaden blir lägre för exempelvis ungdomar och pensionärer.

 

De nya inkomstkraven har beslutats av SigtunaHems styrelse och börjar gälla från och med tisdag 1 oktober.

 

Har du frågor eller behöver mer information? Vänligen kontakta:

 

Maria Lundqvist

Kundservice- och uthyrningschef

maria.lundqvist@sigtunahem.se

08-591 796 98

 

__________________________________________________________________

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

   SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

   Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 

9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-06-18

 

Vi upplevde den varmaste sommaren i mannaminne.
 
Vi jobbade enträget – och med högt ställda mål – vidare för att öka vår sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet.
 
Vi genomförde en omorganisation för att ytterligare effektivisera arbetet inom bolaget.
 
Vi byggde nya lägenheter. Vi byggde om lägenheter.
 
Och vi satte kurs mot 2020 med målsättningen att öka vårt resultat med 20 miljoner kronor.
 
SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig att ladda ned på sigtunahem.se:

• SigtunaHem – Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2018
 
I den berättar vi om allt spännande vi gjorde under förra året – nyproduktion, ombyggnation, energieffektivisering, sociala satsningar, miljöarbete, gårdsrenoveringar, konstinstallationer... en massa spännande aktiviteter.
 
Vi berättar naturligtvis också hur det gick för bolaget ekonomiskt.
 
 
Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Göran Pettersson
Redaktör SigtunaHem
08-591 796 69
goran.pettersson@sigtunahem.se

_______________________________________________________________

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 60-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-06-03

  

 
De är årets Eldsjälar i Valsta

Sargit Sundström och Liza Smith är årets Eldsjälar i Valsta/Steninge. De får utmärkelsen för sitt "medvetna och ihärdiga ideella arbete med nattvandring".

 

– Det känns både roligt och viktigt att uppmärksamma de här eldsjälarna som gör en ovärderlig insats för kommundelen och bidrar till att skapa trygghet och gemenskap, säger Göran Langer, ordförande i Valsta utveckling.

 

Den nyinstiftade utmärkelsen Eldsjälar i kommundelen Valsta/Steninge kommer att delas ut vid Valstadagen, det populära evenemanget som 2019 firar sitt 20-årsjubileum.

 

Bakom utmärkelsen står föreningen Valsta utveckling. En jury bestående av Valsta utvecklings arbetsgrupp "Trygghet och gemenskap" har utsett det första årets Eldsjälar och den fullständiga motiveringen lyder:

 

"Sargit Sundström och Liza Smith prisas för sitt medvetna och ihärdiga ideella arbete med nattvandring. Med sin glöd och sitt engagemang uppmärksammar de barn och ungdomar, samtidigt som de sprider trygghet, värme och omtanke. År efter år, i medgång såväl som i motgång, har eldsjälarna Sargit och Liza alltid funnits på våra gator och torg. De sätter andra i centrum före sig själva."

 

Inför nästa års utdelning av utmärkelsen Eldsjälar i kommundelen Valsta/Steninge kommer det att finnas möjlighet för nominering av kandidater.

 

Föreningen Valsta utveckling startades efter ett inititativ från SigtunaHem och har som målsättning att samla olika samhällsaktörer för att utveckla stadsdelen Valsta såväl ur ett socialt som ur ett ekonomiskt perspektiv.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Lola Svensson

Projektledare Valsta utveckling
(Samordnare bostadssocial verksamhet, SigtunaHem)

08-591 796 78
lola.svensson@sigtunahem.se

 

__________________________________________________________________

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-06-03

 

SigtunaHem tecknar städavtal med Effekt

 

SigtunaHem tecknar nytt städavtal med Effekt Svenska AB. Från och med 1 juli tar företaget över städningen av våra fastigheter.

 

– Vi har jobbat länge för det här och det känns bra att få till stånd det här avtalet, säger SigtunaHems förvaltningschef Robert Öhlin.

 

– Det som avgjorde upphandlingen till Effekts fördel var företagets aktiva hållbarhetsarbete, en kostnadseffektiv leveranslösning samt goda referenser från andra uppdragsgivare.

 

SigtunaHem har tidigare köpt in städtjänster från Effekt och det nya avtalet innebär bland annat att företaget ansvarar för all lokalvård i våra trapphus, tvättstugor, källare, vindar och förvaringsutrymmen.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Göran Pettersson

Redaktör/presskontakt

goran.pettersson@sigtunahem.se

08-591 796 69

 

_______________________________________________________________________________________ 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-05-22

 
SigtunaHems vd Göran Langer och styrelseordföranden Erik Langby (M).

SigtunaHem går med i Klimatinitiativet

SigtunaHem ansluter sig till Allmännyttans Klimatinitiativ. Målet är att samtliga allmännyttiga bolag ska bli fossilfria senast 2030.
– Det här initiativet ligger helt i linje med den policy för kvalitet och miljö vi redan arbetar efter på SigtunaHem, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Hela vår verksamhet ska genomsyras av långsiktig ekologisk hållbarhet. Det innebär att vi ställer krav på materialval, transporter och entreprenörer i samband med nybyggnation, men också om att effektivisera avfallshantering och minska energiförbrukningen i våra fastigheter.

SigtunaHem har kommit en bra bit på väg när det gäller att fasa ut fossil energi. Under 2019 försvinner de sista oljepannorna från vårt fastighetsbestånd, och vi satsar i stället på miljövänliga alternativ som bergvärme, solceller och effektiva värmepumpar. Vi sätter upp solpaneler när vi bygger nytt, och inventerar beståndet för att se vilka hus som lämpar sig för solpaneler.

Vi arbetar aktivt med att effektivisera, planera och minimera våra transporter, och ställer krav på att våra entreprenörer ska använda fossilfria fordon. Vår egen fordonsflotta ska enligt mål i affärsplanen för 2019–2023 bli fossilfri, något vi tar hänsyn till vid upphandling av bilar och transportfordon.

SigtunaHem deltog i SABO:s tidigare klimatsatsning Skåneinitiativet som startade 2008 och avslutades 2016. Den gången var målsättningen att minska energianvändningen med 20 procent. SigtunaHem nådde målet redan 2014 och var topp 5 av de allmännyttiga bostadsföretag som deltog.

– Vår ambition är givetvis att lyckas minst lika bra när vi nu ansluter oss till Klimatinitiativet, säger Göran Langer.

Läs mer om Allmännyttans Klimatinitiativ

SigtunaHems Kvalitets- och miljöpolicy

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Langer
VD SigtunaHem
goran.langer@sigtunahem.se
08-591 796 07

Göran Pettersson
Redaktör/presskontakt
goran.pettersson@sigtunahem.se
08-591 796 69

__________________________________________________________________________________________________________________

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-04-17

Erik Langby är SigtunaHems 
nye styrelseordförande

SigtunaHem har en ny styrelseordförande. Det är Erik Langby (M), som tar över efter Peter Kockum (M).

  – Det är roligt att komma in som styrelseordförande i ett välskött bolag som är i en spännande utveckling, säger Erik Langby.

 

Erik Langby kommer till SigtunaHem med mycket omfattande erfarenhet av fastighets- och stadsbyggnadsfrågor. SigtunaHems nye styrelseordförande kommer ursprungligen från Nacka där han var kommunstyrelsens ordförande i 30 år, men bor sedan sex år tillbaka i Sigtuna.

 

Peter Kockum lämnar nu inte bara ordförandeskapet utan också SigtunaHems styrelse som han suttit med i sedan 2002.

 

  – Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till Peter Kockum för hans insatser under de nästan 20 åren i SigtunaHems styrelse och för ett utomordentligt väl utfört ordförandeskap de senaste två åren, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M). 

 

  – Samtidigt är det med stor glädje och tillförsikt som jag välkomnar Erik Langby som ny ordförande. Det innebär att SigtunaHem nu får ytterligare en mycket kompetent och erfaren person som ordförande och under hans ledarskap kan arbeta vidare mot ökad lönsamhet och nöjda kunder.

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Göran Pettersson

Redaktör/presskontakt

goran.pettersson@sigtunahem.se

08-591 796 69

_______________________________________________________________________________________________

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap

 

 


Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2019-03-18

 

 

SigtunaHem inför öppet nät 
med Telenor/Open Universe

 

SigtunaHem börjar att införa öppet nät under 2019 och har tecknat avtal med Telenor Sverige om en kommunikationslösning – Open Universe.


– Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra hyresgäster den valfrihet som ett öppet nät innebär, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

Open Universe är Telenor Sveriges kommunikationsoperatör (KO), och har efter avslutad offentlig upphandling fått uppdraget att möjliggöra SigtunaHems öppna nät.

Open Universe ska enligt avtalet leverera en konkurrensneutral tekniklösning som innebär att SigtunaHems hyresgäster själva kommer att kunna välja leverantör av tjänster som bredband, tv och telefoni. 

– Avtalet innebär också att vi uppgraderar vårt befintliga nät så att det får högre kapacitet, säger Bertil Hallbäck. 

– Det ska klara överföringshastigheter på 1 000 Mbit per sekund.

I anslutning till att SigtunaHem tecknade avtal om Open Universe anlitades även entreprenadfirman Quality IT Solutions, som nu börjar arbetet med att bygga ut och anpassa SigtunaHems befintliga nät. Det kommer bland annat att innebära tekniska installationer i samtliga 4 700 lägenheter i beståndet.

Installationerna kommer att genomföras etappvis, område för område, under 2019 och 2020.

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Göran Pettersson

Redaktör/presskontakt

goran.pettersson@sigtunahem.se

08-591 796 69

_______________________________________________________________________________

 

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. 
SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.
Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

 

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2018-12-12

Hyrorna för 2019 klara

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har nått en uppgörelse om hyrorna för 2019. Hyrorna höjs i genomsnitt med 2,0 procent. De nya hyrorna börjar gälla 1 januari 2019.

   – Vi är nöjda med att hyresförhandlingarna kunde slutföras så snabbt, men resultatet kommer att medföra konsekvenser under kommande år, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

   – Vi måste öka våra intäkter och sänka kostnaderna. Vi måste få upp resultatet och soliditeten. Alternativet till den här överenskommelsen hade sannolikt blivit att vi inte hade haft några nya hyror klara förrän nästa sommar. Ur det perspektivet är den här överenskommelsen bättre.

   SigtunaHem tar ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen och vill utveckla hyresrätten. Vår ambition är att bygga nytt och bygga om i hög takt för att matcha det stadigt växande behovet, men också att utveckla hyresrätten som boendeform och stärka dess position. För att klara det krävs god ekonomi i bolaget. I ett läge då kostnaderna ökar i betydligt högre takt än intäkterna blir ekvationen svår att få att gå ihop, och hyresrätten som boendeform riskerar att undergrävas ytterligare.

   – Att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter har helt klart blivit svårare. Parterna borde ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla hyresrättens konkurrenskraft. Kostnadstäckning är en given utgångspunkt för de årliga hyresförhandlingarna. Om inte den förutsättningen uppfylls kommer det varken vara möjligt att bygga nya hyresrätter eller att behålla befintliga, säger Göran Langer.

   – En hyreshöjning med två procent täcker inte kostnadsökningen. Det här innebär att vi kommer att bli tvungna att vända på alla stenar under 2019.

   Den generella 2-procentiga hyreshöjningen kommer att omfördelas med hänsyn till skillnader i bruksvärdet för lägenheter i enlighet med systemet Poängen. Beroende på bruksvärdet blir hyreshöjningen för enskilda lägenheter 1,22 procent, 2,00 procent eller 2,50 procent.

   Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Langer
Vd
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Bertil Hallbäck

Fastighetschef
08-591 796 34
bertil.hallback@sigtunahem.se


SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. 
SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.
Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

 


Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
SigtunaHem, Stationsgatan 6a, Märsta, Stockholm 195 25, Sverige
Avregistrera


2018-10-11

Vårdcentral flyttar in i Silverskatten

•   Okt 11, 2018 15:05 CEST

Sigtuna vårdcentral har tecknat ett sjuårigt avtal om lokalhyra i Silverskatten – SigtunaHems nya kvarter i Sigtuna stadsängar.

SigtunaHem välkomnar Sigtuna vårdcentral som lokalhyresgäst i kvarteret Silverskatten.

Sigtuna vårdcentral flyttar in i våra nybyggda lokaler i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar hösten 2019. Enligt planerna ska vårdcentralen preliminärt kunna öppna 1 december 2019.

– Det är otroligt kul att vi får en vårdcentral i Silverskatten, säger Johan Niltén, lokalförvaltare på SigtunaHem.

– Inte bara för våra egna hyresgäster som verkligen får husläkare i ordets rätta bemärkelse, utan också för alla som flyttar in i den nya stadsdelen och får tillgång till riktig närsjukvård.

Sigtuna vårdcentral kommer att bedriva sin verksamhet i bottenplan, i lokaler som fördelas på två huskroppar. Den totala ytan som vårdcentralen hyr är cirka 350 kvadratmeter.

Sigtuna vårdcentral erbjuder husläkarmottagning, sköterskemottagning, företagshälsovård, hemsjukvård och ett helt batteri andra tjänster inom hälsa och sjukvård.

Silverskatten är SigtunaHems första kvarter i Sigtuna stadsängar. Kvarteret består av fyra byggnader som totalt innehåller 69 lägenheter. Sex av lägenheterna får takterass, och förutom kommersiella lokaler i bottenplan skapas även ett inomhusgarage med 34 parkeringsplatser.

Uthyrningen av hyresrätter i Silverskatten startar 5 november.

Läs mer om Silverskatten och Sigtuna stadsängar:

sigtunahem.se/sigtunastadsangar

Har du frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Niltén
Lokalförvaltare SigtunaHem
08-591 796 10
johan.nilten@sigtunahem.se 


2018-10-08

SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 3,5 %

•   Okt 08, 2018 09:10 CEST

SigtunaHem yrkar hos Hyresgästföreningen en hyreshöjning med 3,5 % från och med 1 januari 2019. För en normaltrea på 77 kvadratmeter innebär det en höjning med 280 kronor per månad.

– Vi vill erbjuda bra bostäder till alla. Vi vill utveckla hyresrätten, öka tryggheten och bygga fler bostäder. För att kunna göra detta måste vi göra den här höjningen, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

SigtunaHem har ett ansvar för att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresrätter. Vi bygger nya bostäder och vi bygger om lägenheter med hyresgästens valfrihet som grund. Men för att kunna värna hyresrättens konkurrenskraft som boendeform måste kostnadstäckning vara en given utgångspunkt när hyrorna sätts.

Den svenska ekonomin har utvecklats positivt under en rad år, och den utvecklingen väntas fortsätta även under 2019. Detta kommer att innebära stigande räntor och ökade kostnader för varor och tjänster. BNP väntas öka med drygt 4,5 procent under 2019.

– Det här är en utveckling som har pågått under ett antal år och vi har inte kompenserats för ökade kostnader. Vi måste få kompensation för inflation och en kommande räntehöjning, säger Göran Langer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Langer, vd SigtunaHem
goran.langer@sigtunahem.se
08-591 796 07

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. 

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.


2018-08-17

Vi välkomnar 16-åringar i vår bostadskö

•   Aug 17, 2018 07:00 CEST

http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/c_limit,dpr_1.0,f_auto,h_700,q_auto,w_690/qhucg3idrhcheqhskhbe.jpg

SigtunaHem har sänkt åldersgränsen i bostadskön från 18 till 16 år.

SigtunaHem vill göra det lättare för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför har vi sänkt åldersgränsen för att stå i vår bostadskö från 18 till 16 år.

Vi har också infört en ny ungdomsbonus som särskilt riktar sig till unga som redan är bosatta i kommunen. Bonusen motsvarar sex års kötid och tillfaller ungdomar som är folkbokförda i Sigtuna kommun.

– Sigtuna är en tillväxtkommun. Vi har en hög andel barn och ungdomar som bor här, och vi har en låg genomsnittlig ålder hos kommuninvånarna. Det gäller såväl jämfört med riket i stort som jämfört med andra kommuner i Stockholms län, säger Göran Langer.

Sedan vi genomförde förändringen har 220 ungdomar mellan 16 och 18 år registrerat sig, 45 ungdomar har också ansökt om bonusen som gäller för unga bosatta i Sigtuna kommun.

Vi är glada att så många har nåtts av nyheten att vi gjort förändringarna, och att kunna bidra till att göra det lättare för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Att göra det lättare för unga vuxna att hitta en väg in på bostadsmarknaden är också ett sätt för oss att bidra till en positiv utveckling, så att Sigtuna kommun kan fortsätta att växa, säger Göran Langer.

SigtunaHem har en hög ambitionsnivå när det gäller ny- och ombyggnation. Vi bygger just nu 51 lägenheter i Kulturtorget i centrala Märsta och ett helt nytt kvarter – Silverskatten – med 69 lägenheter i Sigtuna stadsängar. Vi kommer att skapa många fler lägenheter i Sigtuna stadsängar, och har långt framskridna planer för att utveckla och skapa bostäder vid det strategiskt belägna Sätuna torg i Märsta. Vi har också som mål att bygga om 200 lägenheter i det äldre beståndet varje år fram till 2021.

Har du frågor eller vill ha ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Langer, vd SigtunaHem
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

eller

Paloma Labbé, marknadschef
08-591 796 21
paloma.labbe@sigtunahem.se

SigtunaHem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. 

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.


Kontakt

Göran Langer
Vd
08-591 796 07
goran.langer@sigtunahem.se

Göran Pettersson
Redaktör
08-591 796 69
goran.pettersson@sigtunahem.se

 

Om SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.