Bolagsordning för AB Sigtunahem*

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Sigtunahem.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Märsta i Sigtuna kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigtvsyfte och med iakttagande av den i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)vangivna lokaliseringsprincipen främja bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun samt att erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Bolaget får i enlighet med vad som nu sagts förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande bostäder, lokaler och kollektiva anordningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag för Sigtuna kommun eller annan fastighetsägare.
Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet utgör inte hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 och högst 120 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun för tiden efter den årsstämma som hålls närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats till utgången av den årsstämma som hålls närmast efter det att sådana val förrättats nästa gång. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denne. Uppdraget för revisorn och suppleanten för denne gäller till utgången av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Härutöver väljer kommunfullmäktige i Sigtuna kommun en lekmannarevisor och en suppleant för denne. Uppdraget för dessa gäller för tiden efter den årsstämma som hålls närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats till utgången av den årsstämma som hålls närmast efter det att sådana val förrättats nästa gång.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare,
2. val av en person att jämte ordföranden justera protokollet,
3. upprättande och godkännande av röstlängd,
4. godkännande av dagordning,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport,
7. beslut om
a. fastställande av resultat- och balansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. anteckning om kommunfullmäktiges i Sigtuna kommun val av styrelseledamöter
och suppleanter,
9. val av revisor och suppleant för denne,
10. anteckning om kommunfullmäktiges i Sigtuna kommun val av lekmannarevisor
och suppleant för denne,
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
12. övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller denna bolagsordning.

§ 10 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 11 Kommunalt inflytande
Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har rätt ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.
Bolaget får fatta beslut i följande slag av ärenden endast efter godkännande av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun:
1. ändring av bolagsordningen,
2. ändring av aktiekapitalet,
3. förvärv eller försäljning av fastighet eller tomträtt om köpeskillingen är
10 000 000 kronor eller mer,
4. förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i
emission eller lämnande av ägartillskott eller liknande i företag som inte är helägt
dotterbolag,
5. fusion av företag,
6. förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.
Härutöver ska bolaget innan det fattar beslut i sin verksamhet som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt bereda kommunfullmäktige i Sigtuna kommun
möjlighet att yttra sig.

§ 12 Likvidation
Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
De medel som därvid tillfaller Sigtuna kommun ska användas till det ändamål för
vars främjande bolaget bildats.
* Lydelse enligt beslut av dels kommunfullmäktige i Sigtuna kommun den 20 juni 2011, § 129, dels extra bolagsstämma i AB Sigtunahem den 26 september 2011.