Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Ekonomi

ekonomi_2

Resultat 2015

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Verksamheten

AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns helägda bostadsföretag och är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 337 140 kvadratmeter. Bostadsbeståndet uppgick till 4 608 lägenheter, varav 20 bostadsrätter, 1 518 kvadratmeter i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst.

Den 1 maj 2015 tillträdde Göran Langer som vd för bolaget. Hösten 2014 beslutade SigtunaHem att lägga ut IT- tjänster på en extern leverantör. Advance vann den efterföljande upphandlingen och tog över ansvaret för IT-driften den 1 december 2015. AB SigtunaHem fick justerade ägardirektiv gällande bolagets bostadssociala verksamhet. I korthet innebär dessa att arbetet ska bedrivas gemensamt med Sigtuna kommun och andra fastighetsägare i kommunen med syfte att stärka det samlade bostadssociala arbetet i kommunen.

Styrelse, revisorer, vd och vice vd

Ordinarie styrelseledamöter samt ersättare med angiven partitillhörighet och revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget. Ledamöter Per Lundström (S), ordförande t.o.m. 2015-05-26

Marcus Brixskiöld (S), ordförande fr.o.m. 2015-05-27
Gun Eriksson (S), vice ordförande
Elissa Kytölä (S) t.o.m. 2015-05-26
Marie Axelsson (S) fr.o.m. 2015-05-27
Thore Nyman (S)
Peter Kockum (M)
Marika Riben (M)
Daniel Hedlund (FP) t.o.m. 2015-05-26
Kjell Holmgren (M) fr.o.m. 2015-05-27

Ersättare

Gunilla Blidborg (S) t.o.m. 2015-05-26
Saara Jokinen (S) fr.o.m. 2015-05-27
Marie Axelsson (S) t.o.m. 2015-05-26
Roger Uddmäre (L) fr.o.m. 2015-05-27
Roland Chamoun (S)
Bengt Palmgren (S)
Kjell Holmgren (M) t.o.m. 2015-05-26
Gill Åkerblom (C) fr.o.m. 2015-05-27
Lars Adamsson (M)
Bertil Hansson (SFS)

Revisor

Lars Wallén, auktoriserad revisor
Mats Blomgren, revisorssuppleant
Lekmannarevisor Mats Welander (M)
Lekmannarevisor suppleant Anita Ögren (S) t.o.m. 2015-05-26
Lekmannarevisor suppleant Assar Gylfe (S) fr.o.m. 2015-05-27

VD

Tarja Bergqvist vice vd/tf vd 2015-01-01–2015-03-30
Bertil Hallbäck tf vd 2015-03-31–2015-04-30
Göran Langer vd fr.o.m. 2015-05-01

Uthyrning

Marknadsläget har varit fortsatt bra. Efterfrågan på bolagets bostäder är mycket stor. Omflyttningen ökade och var 2015 13,2 procent (11,4 procent). Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2015 var 2,3 procent (2,1 procent).

Investeringar

Juni 2015 bildade AB SigtunaHem och NCC AB gemensamt bolaget Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB för att gemensamt utveckla en ny stadsdel i Sigtuna. AB SigtunaHems andel av ägandet är 47,5 procent.

2015 förvärvade AB SigtunaHem byggrätter (indirekt genom dotterbolag) av Nya Valsta Centrum AB. 84 lägenheter färdigställdes i september 2015. Av dessa såldes 42 lägenheter till Magnolia AB avsedda som bostadsrätter. Byggnation av 126 lägenheter pågår och inflyttning i dessa sker löpande fram till 1 juni 2016.

Fastigheten Rosersberg 10:97 såldes under året för 3 525 kkr.

AB SigtunaHem förvärvade fastigheten Märsta 1:254 vid kulturtorget i Märsta centrum, av Sigtuna kommun. Fastigheten förvärvades för 1 830 kkr.

Ombyggnad/underhåll. Färdigställda byggnadsinvesteringar under året i koncernen år 2015 uppgick till totalt 268 747 kkr.

Årets ombyggnation omfattar 78 lägenheter på Västra Bangatan, 126 lägenheter på Tvärvägen/Tingvallavägen och 135 lägenheter på Magne-/Ymergatan enligt modellen Mini, Midi, Maxi.

Totalt 339 lägenheter färdigställdes år 2015.

Vid årsskiftet var alla lägenheter klara på Tvärvägen/Tingvallavägen. 105 lägenheter av totalt 392 lägen- heter kvarstår på Magne-/Ymergatan samt 120 lägenheter av totalt 198 kvarstår på Västra Bangatan. Totalt kvarstår 1 130 lägenheter att bygga om enligt modellen Mini, Midi, Maxi.

Den totala utgiften 2015 för ombyggnationen uppgår till 241 479 kkr varav 212 252 kkr har aktiverats.

Kommande händelse

I december 2015 tecknade SigtunaHem ett köpeavtal för en försäljning av fastigheten Klockaren 5 ett före detta äldreboende. Detta kommer givet ägarens god- kännande att genomföras under våren 2016.

Resultat för koncernen

Resultat efter finansiella poster i koncernen, uppgick till -39 216 kkr (-8 846 kkr).

Nettoomsättningen uppgår till 395 002 kkr (386 773 kkr) vilket är en ökning med 8 229 kkr, vilket främst förklaras av nyproduktion och årlig hyresökning.

Driftkostnaderna för 2015 är totalt 120 144 kkr (123 591 kkr) vilket är 3 447 kkr lägre än föregående år.

Underhållsåtgärder utfördes för 56 390 kkr (60 544 kkr), vilket var 4 154 kkr lägre än föregående år. Ombyggnationen belastar underhållskostnaderna med
21 436 kkr.

Administrationskostnaderna uppgick till 35 454 kkr (30 911 kkr) vilket var en ökning med 4 543 kkr. Personalkostnaderna är 57 923 kkr (59 165 kkr) vilket var en sänkning med 1 242 kkr.

Finansnettot 2015 är -65 571 kkr (-63 959 kkr) vilket var 1 612 kkr högre än föregående år. Detta beror på ökad upplåning som gett ökade räntekostnader. Räntekost- naderna uppgick 2015 till 66 496 kkr (65 490 kkr) vilket är en ökning med 1 006 kkr. Den genomsnittliga låne- räntan uppgick till 2,68 procent (3,0 procent).

Koncernens totala låneskuld var vid årets slut 2 266 592 kkr (1 958 793 kkr). Låneskulden har totalt ökat med 373 020 kkr genom nyupplåning för ny- och ombyggnation.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserade vinst   463 206 445
Årets förlust             -28 817 635
Summa                   434 388 810

Disponeras så att i ny räkning överförs: 434 388 810

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassa ödesanalyser med tilläggsupplysningar.