Förvaltningsberättelse 2022

Styrelsen och den verkställande direktören, för AB SigtunaHem, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022.

Information om verksamheten

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har AB SigtunaHem valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhets- rapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen.

Verksamheten

AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns bostadsföretag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sig- tuna kommun. Företaget har sitt säte i Sigtuna. Aktieka- pitalet uppgår till 38 422 tkr, där samtliga 38 422 aktier har lika röstvärde och lika rätt till andel
i bolaget. Bolaget är medlem i Sveriges Allmännytta, FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisa- tion) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening).

Styrelse, revisorer och VD

Nedan redovisas ordinarie och ersättande styrelseleda- möter med angiven partitillhörighet samt revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget.

Ledamöter

Erik Langby (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande
Per-Olof Eurell (KD)
Fredrik Brodin (C)
Marie Axelsson (S)
Ulrik Wallström (S)
Gert Höglund (SD)
Kaj Larsen, Arbetstagarrepresentant
Ulrika Sköld, Arbetstagarrepresentant

Ersättare

Bo Raattamaa (M), t.o.m 2022-10-20
Peter Fredriksson (M)
Mattias Broman (M)
Gabriella Widinghoff (SfS)
Annika Nilsson (S)
David Grahnquist (V)
Sören Sundh
Jens Eriksson, Arbetstagarrepresentant

Revisor

KPMG AB
Huvudansvarig revisor Cecilia Kvist, auktoriserad revisor
Lekmannarevisor Steffen Oxenvad (S)
Lekmannarevisor ersättare Mats Söderberg (L)

VD

Göran Langer

Företaget har sitt säte i Märsta.

Fastighetsbestånd

Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 345 467 kvm. Bostadsbestån- det uppgick till 4 802 lägenheter, varav 8 bostadsrätter (590 kvm) i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst.

Uthyrning

Marknadsläget har varit fortsatt bra med stor efterfrågan på våra bostäder. Omflyttningen ligger 2022 på 12 %, något lägre än 2021 då omflyttningen låg på 14 %. Tack vare ombyggnadsprojekt och nybyggnation har vi kunnat erbjuda hyresgäster en omflyttning inom beståndet vilket då har påverkat vår omflyttningsgrad. Vakansgra- den var 3,4 % och förklaras främst av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder och vakanser i 65+ lägenheter. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser och mindre förrådslokaler.

Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan återstår 8 lägenheter, ingen försäljning har gjorts under 2022.

För 2022 tecknades en överenskommelse om en genomsnittlig hyreshöjning med 1,9 %.

För 2023 har det efter ärende hos Hyresmarknadskommittén beslutats att hyrorna höjs med 4,5 % från och med januari 2023.

Investeringar

Totala färdigställda aktiverade byggnadsinvesteringar i koncernen år 2022 uppgick till totalt 307 955 tkr avseende främst flertalet ombyggnationer, färdigställande av nyproduktion och nya värmesystem. Investeringar i fortfarande pågående projekt uppgick vid årets slut till 190 026 tkr avseende både nyproduktion- och ombygg- nationsprojekt.

Ombyggnad/underhåll

Under 2022 avslutades de sista två etapperna i projek- tet St Brännbo med flera. Totalt har 195 lägenheter renoverats varav 86 lägenheter färdigställdes under 2022.

I och med det är SigtunaHems ombyggnadsprogram MINI, MIDI, MAXI avslutat. Antalet uppgraderingar som genomförts under året från MINI till MAXI har uppgått till 53 stycken.

Ombyggnationen av SigtunaHems nya kontor på Östra Bangatan 24 blev klart under 2022.

De lokaler som tomställdes i samband med färdigställandet av SigtunaHems nya kontor byggdes under året om till lägenheter. Totalt tre nya lägenheter kunde byggas i de lokaler som tidigare använts av SigtunaHems bovär- dar, en lägenhet med ett rum och kök och två lägenheter med två rum och kök.

Finansiering

Bolagets arbetar med finansieringsfrågor i enlighet med av styrelsen beslutade ”Riktlinjer för finansförvaltning”. Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att minimera upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på såväl lång som kort sikt.

Den genomsnittliga låneräntan (inklusive kommunal borgenavgift) på den genomsnittliga upplåningen, har ökat till 1,95 % (1,28 %). Koncernens totala låneskuld var vid årets slut 3 309 439 tkr (3 009 439 tkr). Låneskulden har totalt ökat med 300 000 tkr genom nyupplåning för ny- och ombyggnationer.

Väsentliga händelser

I slutet av februari kom de första leveranserna av nya hus från BoKlok till det stora utvecklingsprojektet Norrbacka omvandling.

Arbetet med etapp 2 av markrenoveringen vid Buregatan sattes i gång under året där det bland annat skapades nya uteplatser, grönytor rustades upp och ny asfalt lades vid Buregatan 6, 8 och 10.

Under sommaren utbröt en brand i ett av våra hus på Odensalavägen i Norrbacka. Lyckligtvis blev inga människor skadade men de materiella skadorna blev mer betydande där 14 lägenheter fick eld- och rökskador.

Under maj månad flyttade SigtunaHem huvuddelen av sin personal och verksamhet till nytt kontor på Östra Bangatan. Kundservice finns kvar vid Stationsgatan för att effektivt och kundvänligt kunna ta emot våra hyresgäster.

Den tvist med leverantör som uppstod 2019 avseende byggnation av en fastighet är fortfarande pågående och ingen slutreglering har gjorts under verksamhetsåret 2022. I nuläget bedöms att slutregleringen kommer att genomföras under kvartal 1 2023.

Förväntad framtida utveckling

Omvärlden fortsätter att bidra till oförutsägbarhet även när pandemin inte längre är lika påtaglig. Under 2022 har inflationen och energikostnaderna ökat mer än vad någon kunnat förutspå vilket har lett till bland an- nat ökade materialkostnader i större utsträckning än planerat, detta i kombination med materialbrist innebär en stor ekonomisk osäkerhet. För att dämpa inflationen har Riksbanken börjat höja räntan. Alla faktorer ovan är centrala i ett fastighetsbolag och då samtliga dessa utvecklas negativt samtidigt innebär det en mycket stor osäkerhet och, om det fortsätter, en stor negativ påverkan på bolagets resultat.

SigtunaHem vill fortsätta växa, utvecklas och även fortsättningsvis kunna ta ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. För att kunna säkerställa våra långsiktiga strategier för bostadsförsörjningen nu när vi befinner oss i en allt osäkrare omvärld bromsar vi under 2023 in på vår ambitionsnivå för kommande investeringar och fokuserar på att hushålla med våra resurser extra vaksamt.

En översyn av våra verksamheter pågår för att identifiera vilka investeringar som kommer att skjutas framåt.

Under 2023 kommer SigtunaHem att färdigställa etapp B i det omfattande förnyelseprojektet av bostads- området Norrbacka. För kommande etapper görs en förnyad analys.

Det påbörjade arbetet med nyproduktion av både hyres- och bostadsrätter fortsätter vid Sätuna torg. Det blir ett helt nytt kvarter med bostäder, restauranger och butiker. Projektet beräknas vara klart kvartal 1 2025. Ombyggnationen på SigtunaHems tidigare kontor för att bland annat möta blivande lokalhyresgästers önskemål kommer påbörjas under 2023.

Arbete med implementeringen av ett nytt affärssystem som vi ser kommer stötta vårt verkställande av våra af- färsmål genomförs även det under kommande år.

Resultat för koncernen

Resultat efter finansiella poster i koncernen, uppgick till 22 537 tkr (113 684 tkr).

 

Läs SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning i sin helhet:

 

Omslag till SigtunaHems årsredovisning och hållbarhetsrapport

SigtunaHem – Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2022