Ekonomi

Förvaltningsberättelse 2018

Styrelsen och den verkställande direktören, för AB SigtunaHem, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

Information om verksamheten

Årsredovisningen är upprättad i tkr om inget annat anges.
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har AB SigtunaHem valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen och återfinns på bolagets hemsida www.sigtunahem.se samt i dokumentet Hållbarhetsrapport & Årsredovisning 2018.

Verksamheten

AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns bostadsföretag
och är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 341 715 kvm. Bostadsbeståndet uppgick till 4 718 lägenheter, varav 13 bostadsrätter, 1 004 kvm i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst.

Styrelse, revisorer och VD

Nedan redovisas ordinarie och ersättande styrelseledamöter med angiven partitillhörighet samt revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget.

Ledamöter

Peter Kockum (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande Anneli Henrikson (M)
Roger Uddmäre (L)
Ibrahim Khalifa (S), t.o.m. 2018-12-18 Ulrik Wallström (S), fr.o.m. 2018-12-19 Thore Nyman (S)
Marie Axelsson (S)

Ersättare

Peter Fredriksson (M)
Bo Raattamaa (M)
Stefan Lindqvist (SfS), fr.o.m. 2018-02-01 Andreas Karlsson (C)
Bengt Palmgren (S), t.o.m. 2018-02-01 Ulrik Wallström (S), t.o.m. 2018-12-18 Erik Wärn (S), fr.o.m. 2018-12-19
Saara Jokinen (S)

Revisor

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor Lars Wallén, auktoriserad revisor Lekmannarevisor Mats Welander (M)
Lekmannarevisor ersättare Assar Gylfe (S)

VD

Göran Langer

Företaget har sitt säte i Märsta.

Uthyrning

Marknadsläget har varit fortsatt bra. Efterfrågan på bolagets bostäder är mycket stor. Omflyttningen fortsätter att ligga på 12 procent vilket är nivån som varit sedan 2016. Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2018 var 2,5 procent (2,1 procent).

Den största delen av vakansen förklaras av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser och mindre förrådslokaler.

Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan såldes tre lägenheter under året. Av det ursprungliga innehavet återstår 13 lägenheter.

För hyrorna 2017–2018 hade AB SigtunaHem sedan tidigare träffat en överenskommelse om ett tvåårsavtal med en genomsnittlig hyreshöjning med 1,61 procent för 2017 och 0,69 procent för 2018. För 2019 har det tecknats en överenskommelse om en genomsnittlig hyreshöjning med 2 procent.

Investeringar

Totala färdigställda byggnadsinvesteringar i koncernen år 2018 uppgick till totalt 150 580 tkr avseende flertalet ombyggnationer och renovering av utemiljöer. Investeringar i fortfarande pågående projekt gjordes under året med 191 932 tkr, främst avseende nyproduktion av två fastigheter med byggstart 2018, Silverskatten i Sigtuna Stadsängar och Kulturtorget i Märsta.

Ombyggnad/underhåll

Årets ombyggnation omfattar 150 lägenheter enligt mo- dellen MINI, MIDI, MAXI samt 14 stycken uppgraderingar. Totalt kvarstår cirka 350 lägenheter, från det så kallade miljonprogrammet, att bygga om enligt modellen MINI, MIDI, MAXI.

Kommande händelse

Under 2019 kommer AB SigtunaHem att färdigställa nybyggnationen av 51 lägenheter på Kulturtorget samt 69 lägenheter på Sigtuna Stadsängar. Det projekteras under 2019 för ombyggnation av cirka 100 lägenheter.

Resultat för koncernen

Resultat efter finansiella poster i koncernen, uppgick till 48 823 tkr (38 154 tkr).

Koncernens nettoomsättning uppgår till 433 664 tkr (427 425 tkr) vilket är en ökning med 6 239 tkr. Detta kan främst förklaras av hyresökningarna. Driftkostnader- na för 2018 är totalt 125 299 tkr (122 542 tkr) vilket är 2 757 tkr högre än föregående år.

Underhållsåtgärder utfördes för 34 907 tkr (43 520 tkr), vilket är 8 613 tkr lägre än föregående år.

Administrationskostnaderna uppgick till 33 774 tkr (27 243 tkr) vilket är ökning med 6 531 tkr. Personalkostnaderna blev 63 500 tkr (63 543 tkr) vilket är en minskning med 43 tkr.

Finansnettot 2018 är -46 222 tkr (-53 904 tkr) vilket är
7 682 tkr lägre än föregående år, främst på grund av lägre räntekostnader. Räntekostnaderna uppgick 2018 till 47 564 tkr (59 302 tkr) vilket är en minskning med 11 738 tkr, detta tack vare avslutade räntederivat och om- läggning av lån till gynnsammare räntenivå. Den genom- snittliga låneräntan på den genomsnittliga upplåningen, har minskat till 1,91 procent (2,21 procent).

Koncernens totala låneskuld var vid årets slut 2 557 420 tkr (2 407 420 tkr). Låneskulden har totalt ökat med 150 000 tkr genom nyupplåning för ny- och ombyggnation.

Läs SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning i sin helhet:

Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2018