Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Ekonomi

Resultat 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Verksamheten

AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns bostadsföretag och är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till
341 985 kvadratmeter. Bostadsbeståndet uppgick
till 4 714 lägenheter, varav 17 bostadsrätter, 1 295 kvadratmeter i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst.

Styrelse, revisorer, vd och vice vd

Nedan redovisas ordinarie styrelseledamöter med angiven partitillhörighet och revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget.

Ledamöter

Marcus Brixskiöld (S), ordförande t.o.m. 2017-01-10
Gun Eriksson (S), vice ordförande t.o.m. 2017-01-10, tjänstgörande ordförande fr.o.m. 2017-01-11
Thore Nyman (S)

Marie Axelsson (S)
Peter Kockum (M)
Kjell Holmgren (M)
Marika Riben (M)

Ersättare

Bengt Palmgren (S)
Sara Jokinen (S)
Roland Chamoun (S) t.o.m. 2016-06-21
Ulrik Wallström (S) fr.o.m. 2016-06-22
Roger Uddmäre (L)
Lars Adamsson (M) t.o.m. 2016-04-07
Peter Fredriksson (M) fr.o.m. 2016-04-08
Gill Åkerblom/Brodin (C) t.o.m. 2017-02-21
Bertil Hansson (SFS) t.o.m. 2016-04-22

Revisor

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor Lars Wallén, auktoriserad revisor Mats Blomgren, revisorssuppleant t.o.m. 2016-05-15
Lekmannarevisor Mats Welander (M)
Lekmannarevisor suppleant Assar Gylfe (S)

VD

Göran Langer vd
(
Tarja Bergqvist vice vd t.o.m. 2016-07-13)

 

Uthyrning

Marknadsläget har varit fortsatt bra. Efterfrågan på bolagets bostäder är mycket stor. Om yttningen sjönk och var 2016 12 % (13,2 %). Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2016 var 2,1 % (2,3 %). Den största delen av vakansen förklaras av tomställning på grund av ombygg- nation i bostäder. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser och mindre förrådslokaler.

För hyrorna 2017–2018 har AB SigtunaHem trä at en överenskommelse om ett tvåårsavtal med en genom- snittlig hyreshöjning med 1,61 % för 2017 och 0,69 % för 2018.

Investeringar

Nya Valsta Centrum AB, som AB SigtunaHem ägt tillsam- mans med Rikshem såldes till Fondexgruppen för 1 383 000 kr. Det underliggande fastighetsvärdet i af- fären, för Valsta 3:29, var 91 miljoner kronor.

Under året färdigställdes 126 lägenheter och in yttning i dessa har skett löpande fram till 1 juni 2016.

Fastigheten Klockaren 5 på Jakobs Gränd 5 såldes till Lillskär AB under året för 25 250 000 kronor.

AB SigtunaHem förvärvade fastigheten Arenberga 1:89 på Barrvägen 1. Fastigheten förvärvades för 4 250 000 kronor.

Ombyggnad/underhåll

Färdigställda byggnadsinvesteringar under året i kon- cernen år 2016 uppgick till totalt 143 239 kkr.

Årets ombyggnation omfattar 105 lägenheter på Magne/ Ymergatan samt 118 lägenheter på adress Västra Banga- tan. Totalt 223 lägenheter färdigställdes år 2016.

Totalt kvarstår 885 lägenheter att bygga om enligt mo- dellen MINI, MIDI, MAXI. Den totala utgiften 2016 för ombyggnationen uppgår till 154 330 kkr varav 144 123 kkr har aktiverats.

Kommande händelse

Under 2017 kommer AB SigtunaHem att förvärva fastig- het på Sigtuna stadsängar för att påbörja byggnation av det första kvarteret enligt plan. Fastigheten köps av Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som leder ut- vecklingen av stadsdelen Sigtuna stadsängar. Bolaget bildades 2015 och ägs av Bonava och SigtunaHem.

Resultat för koncernen

Resultat efter nansiella poster i koncernen, uppgick till 6 328 kkr (-39 216 kkr).

Nettoomsättningen uppgår till 420 188 kkr (395 002 kkr) vilket är en ökning med 25 186 kkr. Detta kan främst förklaras av nyproduktion och årlig hyresökning. Driftkostnaderna för 2016 är totalt 115 794 kkr (120 144 kkr) vilket är 4 350 kkr lägre än föregående år.

Underhållsåtgärder utfördes för 56 902 kkr (56 390 kkr), vilket är 512 kkr högre än föregående år.

Administrationskostnaderna uppgick till 36 527 kkr (35 454 kkr) vilket var en ökning med 1 073 kkr. Perso- nalkostnaderna är 61 577 kkr (57 923 kkr) vilket är en ökning med 3 654 kkr.

Finansnettot 2016 är -58 706 kkr (-65 571 kkr) vilket är 6 865 kkr lägre än föregående år. Detta beror på den låga rörliga räntan. Räntekostnaderna uppgick 2016 till 59 934 kkr (66 496 kkr) vilket är en minskning med 6 562 kkr. Den genomsnittliga låneräntan på den genomsnittliga upplåning, uppgick till 2,32 % (2,68 %).

Koncernens totala låneskuld var vid årets slut 2 357 420 kkr (2 266 592 kkr). Låneskulden har totalt ökat med 90 828 kkr genom nyupplåning för ny- och ombyggnation.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserade vinst   434 388 810
Årets vinst             +16 407 075
Summa                   450 795 885

Disponeras så att i ny räkning överförs: 450 795 885

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassa ödesanalyser med tilläggsupplysningar.