Ekonomi

Förvaltningsberättelse 2020

Styrelsen och den verkställande direktören, för AB SigtunaHem, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Information om verksamheten

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11 § har AB SigtunaHem valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen och återfinns på bolagets hemsida www.sigtunahem.se samt i dokumentet Hållbarhetsrapport & Årsredovisning 2020.

Verksamheten

AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns bostadsföretag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Företaget har sitt säte i Sigtuna. Aktiekapitalet uppgår till 38 422 tkr, där samtliga 38 422 aktier har lika röstvärde och lika rätt till andel i bolaget. Bolaget är medlem i Sveriges Allmännytta, FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening).

Styrelse, revisorer och VD

Nedan redovisas ordinarie och ersättande styrelseledamöter med angiven partitillhörighet samt revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget.

Ledamöter

Erik Langby (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande
Per-Olof Eurell (KD)
Andreas Karlsson (C)
Marie Axelsson (S)
Ulrik Wallström (S)
Gert Höglund (SD)

Ersättare

Bo Raattamaa (M)
Peter Fredriksson (M)
Mattias Broman (M)
Gabriella Widinghoff (SfS), fr o m 2020-02-19
Marianne Åslin (S)
David Grahnquist (V)
Sören Sundh (SD)

Revisor

KPMG AB
Huvudansvarig revisor Cecilia Kvist, auktoriserad revisor
Lekmannarevisor Steffen Oxenvad (S)
Lekmannarevisor ersättare Mats Holmberg (L)

VD

Göran Langer

Företaget har sitt säte i Märsta.

Fastighetsbestånd

Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 348 854 kvm. Bostadsbeståndet uppgick till 4 835 lägenheter, varav 9 bostadsrätter (657 kvm) i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst.

Uthyrning

Marknadsläget har varit fortsatt bra med stor efterfrågan på våra bostäder. Omflyttningen ligger 2020 på 15,6 %, något högre än 2019 då omflyttningen låg på 14 %. Tack vare flera ombyggnadsprojekt har vi kunnat erbjuda hyresgäster en omflyttning inom beståndet vilket då har höjt vår omflyttningsgrad. Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2020 var 4,5 % (3,4 %). Vakansen förklaras främst av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder och vakanser i 65+ lägenheter. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser och mindre förrådslokaler.
I september 2020 flyttades hanteringen av SigtunaHems bostadskö till den nystartade kommunala bostadsförmedlingen som drivs i dotterbolaget Sigtuna Bostadsförmedling AB. Bostadsförmedlingen erbjuder bostäder från både SigtunaHem och andra hyresvärdar i kommunen. Förmedlingen är avgiftsfinansierad genom ett uttag av årsavgift och förmedlingsavgift. Årsavgiften beslutas av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan såldes två lägenheter under året. Av det ursprungliga innehavet återstår 9 lägenheter.

För hyrorna 2020 har det tecknats en överenskommelse om en genomsnittlig hyreshöjning med 2 % från och med februari 2020. För 2021 har det efter ärende hos Hyresmarknadskommittén beslutats att hyrorna höjs med 1,6 % från och med mars 2021.

Investeringar

Totala färdigställda aktiverade byggnadsinvesteringar i koncernen år 2020 uppgick till totalt 202 980 tkr avseende främst flertalet ombyggnationer, färdigställande av nyproduktion och nya värmesystem. Investeringar i fortfarande pågående projekt uppgick vid årets slut till 247 489 tkr avseende både nyproduktion- och ombyggnationsprojekt.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar gjordes under året med 5 556 tkr som avser inköp och implementering av nya affärssystem och utveckling av bolagets hemsida.

Under året sålde AB SigtunaHem fastigheten Sigtuna 2:238.

Ombyggnad/underhåll

Ombyggnationen av Frejgatan omfattar totalt 181 lägenheter, varav 48 lägenheter färdigställdes under 2020. Den sista etappen av ombyggnationen, 29 lägenheter, färdigställs under första kvartalet 2021.

Det sista projektet som ingår i SigtunaHems ombyggnadsprogram enligt Mini, Midi, Maxi omfattar drygt 200 lägenheter på Stora Brännbovägen med flera. Första etappen omfattade 62 lägenheter och färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021. Under 2021 planeras för att färdigställa ytterligare 106 lägenheter. Resterande ska vara klara under första kvartalet 2022.

Finansiering

Bolaget arbetar med finansieringsfrågor i enlighet med av styrelsen beslutade ”Riktlinjer för finansförvaltning”. Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att minimera upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på såväl lång som kort sikt.

Den genomsnittliga låneräntan (inklusive kommunal borgenavgift) på den genomsnittliga upplåningen, har ökat något till 1,42 % (1,41 %). Koncernens totala låneskuld var vid årets slut 2 899 439 tkr (2 747 420 tkr). Låneskulden har totalt ökat med 152 019 tkr genom nyupplåning för ny- och ombyggnation.

Väsentliga händelser

SigtunaHem har likt andra påverkats under året av den Corona-pandemi som bröt ut under början av 2020. Bolaget har fått ändra arbetssätt och vissa aktiviteter har fått ställas in. Ekonomiskt har inte konsekvenserna blivit så stora som man först befarade, dels tack vare att verksamheten i stort kunnat pågå som vanligt, dels de stöd som kommit från staten avseende personalkostnader och hyresstöd för lokalhyresgäster. En del av våra lokalhyresgäster fick hjälp med avbetalningsplaner och hyresrabatter. Rabatten bestod av 25 procent stöd från SigtunaHem och 25 procent ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Lägenhetshyresgästerna har haft möjlighet att ansöka om uppskov med hyran och under året beviljades ett femtiotal uppskov.

Den tvist med leverantör som uppstod 2019 avseende byggnation av en fastighet är fortfarande pågående och ingen slutreglering har gjorts.

Kommande händelser

Under 2021 kommer SigtunaHem att fortsätta det omfattande förnyelseprojektet av bostadsområdet Norrbacka. Under våren flyttar hyresgäster in i den första etappens nyproducerade lägenheter. Totalt innebär projektet att det rivs cirka 250 lägenheter i äldre byggnader och ersätts med cirka 300 i nyproduktion.

Under 2021 planeras det även för påbörjan av flera andra projekt runt om i kommunen, till exempel av projekt Höskullen i Sigtuna Stadsängar och Stationshusen vid Sätuna Torg. Det pågår ett ombyggnadsprojekt på Frejgatan och på Stora Brännbovägen med flera avseende cirka 240 lägenheter. Samtliga lägenheter får nya stammar samt ny el och ventilation.

Resultat för koncernen

Resultat efter finansiella poster i koncernen, uppgick till 105 778 tkr (56 825 tkr).

Koncernens nettoomsättning uppgår till 471 657 tkr (451 482 tkr) vilket är en ökning med 20 175 tkr, cirka 4,5 procent. Detta kan främst förklaras av de årliga hyresökningarna men även de höjda hyrorna förenade med ny- och ombyggnation.

Driftkostnaderna för 2020 är totalt 203 126 tkr (201 524 tkr) vilket är 1 602 tkr högre än föregående år. Underhållsåtgärder utfördes för 27 050 tkr (38 535 tkr), vilket är 11 485 tkr lägre än föregående år. Central administration uppgick till 16 319 tkr (14 728 tkr) vilket är ökning med 1 591 tkr. Övriga rörelseintäkter uppgick till 43 191 tkr (4 200 tkr) vilket är en ökning om 38 991 tkr som främst kan härledas till en justerad tilläggsköpeskilling av mark köpt från Sigtuna kommun som resulterat i en vinst vid försäljning i dotterbolaget Norra Sigtuna Stad 1 AB då marken sålts vidare.

Finansnettot 2020 är -39 072 tkr (-36 072 tkr) vilket är 3 000 tkr högre än föregående år, främst på grund av högre lånevolymer men även minskde ränteintäkter. Räntekostnaderna uppgick 2020 till 40 011 tkr
(37 833 tkr) vilket är en ökning med 2 178 tkr.

Läs SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning i sin helhet:

Hållbarhetsrapport och årsredovisning 2020

Hållbarhetsrapport & årsredovisning 2020