Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Ekonomi

Resultat 2017

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Verksamheten

AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns bostadsföretag och är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 341 931 kvm. Bostadsbeståndet uppgick till 4 719 lägenheter, varav 16 bostadsrätter, 1 228 kvm i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst.

Styrelse, revisorer, vd och vice vd

Nedan redovisas ordinarie styrelseledamöter med angiven partitillhörighet och revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget.

Ledamöter
Marcus Brixskiöld (S), ordförande t.o.m. 2017-01-10
Gun Eriksson (S), tjänstgörande ordförande 2017-01-11–2017-04-10/ vice ordförande t.o.m. 2017-01-10 och 2017-04-11–2017-07-05
Ibrahim Khalifa (S), ordförande 2017-04-11–2017-09-25/ ledamot fr.o.m 2017-09-26
Peter Kockum (M), ledamot/ordförande fr.o.m 2017-09-26
Ali Wandi (S), vice ordförande 2017-07-06–2017-09-25
Kjell Holmgren (M), ledamot/vice ordförande fr.o.m 2017-09-26
Thore Nyman (S)
Marie Axelsson (S)
Marika Riben (M), t.o.m 2017-09-25
Anneli Henrikson (M), fr.o.m 2017-09-26
Roger Uddmäre (L), fr.o.m 2017-09-26

Ersättare
Bengt Palmgren (S), t.o.m. 2018-02-19
Saara Jokinen (S)
Ulrik Wallström (S)
Roger Uddmäre (L), t.o.m. 2017-09-25
Peter Fredriksson (M)
Anneli Henrikson (M), 2017-02-21–2017-09-25
Bo Raattamaa (M), fr.o.m 2017-09-26
Gill Åkerblom/Brodin (C), t.o.m. 2017-02-20
Andreas Karlsson (C), fr.o.m 2017-02-21

Revisor
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor Lars Wallén, auktoriserad revisor Lekmannarevisor Mats Welander (M)
Lekmannarevisor ersättare Assar Gylfe (S)

VD
Göran Langer

Företaget har sitt säte i Märsta.

Uthyrning

Marknadsläget har varit fortsatt bra. Efterfrågan på bolagets bostäder är mycket stor. Omflyttningen var oförändrad från 2016 och låg på 12 procent.

Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2017 var 2,1 % (2,1 %). Den största delen av vakansen förklaras av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder.

En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser och mindre förrådslokaler.

Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan såldes en lägenhet under året. Av det ursprungliga innehavet återstår 16 lägenheter.

För hyrorna 2017–2018 har AB SigtunaHem träffat en överenskommelse om ett tvåårsavtal med en genom- snittlig hyreshöjning med 1,61 % för 2017 och 0,69 % för 2018.

Investeringar

Totala byggnadsinvesteringar minskade med genom- förda försäljningar i koncernen år 2017 och uppgick till totalt 146 384 tkr. Bland annat förvärvade AB SigtunaHem fastigheten Silverskatten 1 i Sigtuna Stadsängar för 15 502 tkr och kompletterande mark till nybyggnationen Kulturtorget (Märsta 1:254) för 815 tkr.

Ombyggnad/underhåll
Årets ombyggnation omfattar 135 lägenheter, varav 113 stycken ombyggnationer enligt modellen MINI, MIDI, MAXI, 17 stycken uppgraderingar samt 5 stycken nypro- duktion.

Totalt kvarstår 750 lägenheter, från det så kallade miljon- programmet, att bygga om enligt modellen MINI, MIDI, MAXI.

Kommande händelse

Under 2018 kommer AB Sigtunahem att påbörja ny- byggnationen av 51 lägenheter på Kulturtorget samt 69 lägenheter i Sigtuna Stadsängar.

I maj 2018 kommer ombyggnationen av 30 lägenheter färdigställas på Stockholmsvägen och i augusti 2018 påbörjas ombyggnationen av 181 lägenheter på Frejgatan.

Resultat för koncernen

Resultat efter finansiella poster i koncernen, uppgick till 38 154 tkr (6 328 tkr).

Koncernens nettoomsättning uppgår till 427 425 tkr (420 188 tkr) vilket är en ökning med 7 237 tkr. Detta kan främst förklaras av hyresökningarna.

Driftkostnaderna för 2017 är totalt 122 542 tkr (115 794 tkr) vilket är 6 748 tkr högre än föregående år.

Underhållsåtgärder utfördes för 43 520 tkr (56 902 tkr), vilket är 13 382 tkr lägre än föregående år.

Administrationskostnaderna uppgick till 27 243 tkr (36 527 tkr) vilket är sänkning med 9 284 tkr.

Personalkostnaderna är 63 543 tkr (61 577 tkr) vilket är en ökning med 1 966 tkr.

Finansnettot 2017 är -53 904 tkr (-58 706 tkr) vilket är 4 802 tkr lägre än föregående år, främst på grund av resultat från intressebolag men även omläggning av lån till gynnsammare räntenivå.

Räntekostnaderna uppgick 2017 till 59 301 tkr (59 934 tkr) vilket är en minskning med 633 tkr.

Den genomsnittliga låneräntan på den genomsnittliga upplåningen, uppgick till 2,21 % (2,32 %).

Koncernens totala låneskuld var vid årets slut 2 407 420 tkr (2 357 420 tkr). Låneskulden har totalt ökat med 50 000 tkr genom nyupplåning för ny- och ombyggnation.